NTT SYSTEM S.A.

Biegli Rewidenci

Biegli Rewidenci


Zaproszenie do składania ofert na przegląd i badanie sprawozdania finansowego za lata 2018 i 2019
Komitet Audytu i Rada Nadzorcza NTT System S.A. z siedzibą Zakręcie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie przeglądu i badania sprawozdania finansowego spółki NTT System S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 i 31 grudnia 2019 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku i 31 grudnia 2019 oraz sporządzenie przez biegłego rewidenta pisemnych sprawozdań w rozumieniu art. 83 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym - Dz. U. 2017. 1089 (zwana dalej „Ustawą”).

Pełna treść zaproszenia do pobrania