Zgłaszanie naruszeń w spółce NTT System S.A.

Formularz przeznaczony jest do anonimowego zgłaszania naruszeń w spółce NTT System S.A. wprowadzony zgodnie z procedurą anonimowego zgłaszania naruszeń, o której mowa w art. 97d Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niniejszy formularz przeznaczony jest dla osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze i służy do anonimowego zgłaszania Spółce wszelkich zidentyfikowanych działań niepożądanych i niezgodnych z prawem, w tym naruszeń przepisów, procedur lub standardów etycznych.

naruszenie dotyczy osób nie będących w Zarządzie Spółki NTT System S.A.
naruszenie dotyczy osób będących w Zarządzie Spółki NTT System S.A.