DOKUMENTY KORPORACYJNE

Statut spółki akcyjnej
Regulamin zarządu
Podział kompetencji pomiędzy członków zarządu
Regulamin rady nadzorczej
Regulamin walnego zgromadzenia
Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej NTT System S.A. przyjęta podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2020 r.
Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej NTT System S.A. przyjęta podczas
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2022 r.