Informacja o strategii podatkowej
realizowanej przez NTT System S.A.
w 2021 roku

1
Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez
NTT System S.A. w 2021 roku
I. Zagadnienia ogólne
1. Przychody podatkowe NTT System S.A. (dalej: Spółka, NTT) przekroczyły w 2021 roku
równowartość 50 mln EUR, w związku z czym Spółka sporządziła i zamieściła na swojej stronie
internetowej informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy – na podstawie art. 27c
ustawy CIT.
2. Zgodnie z powołanym powyżej przepisem, informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmuje,
w szczególności:
a. informacje o stosowanych przez podatnika:
i. procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków
wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe
wykonanie,
ii. dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
2
b. informacje o realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informac o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej
Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa
w art.86a §1 pkt 10 OP, z podziałem na podatki, których dotyczą,
c. informacje o:
i. transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4
ustawy CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu
przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego
sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami
podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,
ii. planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych
mogących mieć wpływ na wysokość zobowiąz podatkowych podatnika lub
podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy CIT,
d. informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
i. ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 OP,
ii. interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b OP,
iii. wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy VAT,
iv. wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku
akcyzowym, z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowy,
e. informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub
w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy CIT i na podstawie art. 23v ust. 2
ustawy PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych
wydanym na podstawie art. 86a § 10 OP,
- z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu
produkcyjnego.
II. Kluczowe informacje o Spółce
1. Przedmiotem działalności NTT według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
46.51.Z sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
26.20.Z produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
46.43.Z sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
46.52.Z sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
46.66.Z sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
46.69.Z sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
47.91.Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
52.10.B magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
62.09.Z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych,
95.11.Z naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.
W 2021 roku Spółka dystrybuowała głównie produkty marek światowych liderów Lenovo (komputery,
notebooki, ultrabooki, tablety, smartfony, AIO, akcesoria), Microsoft (oprogramowanie, konsole, gry
i akcesoria), Intel (procesory, płyty główne, dyski SSD), HP (notebooki, akcesoria), AMD (procesory),
MSI (płyty główne, monitory, notebooki, desktopy, nettopy/platformy). OPPO (smartfony),
OnePlus (smartfony), Realme (smartfony), Huami (smartwatche Amazfit).
3
W 2021 r. w strukturze przychodów generowanych przez Spółkę zdecydowanie dominowała sprzedaż
krajowa (ok. 95 % całości przychodów), która wzrosła w 2021 r. o około 3% w porównaniu do
poprzedniego roku obrotowego.
2. Kapitał zakładowy NTT System S.A. wynosi 83 100 mln zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r
struktura akcjonariatu Spółki jest następująca:
Podmiot
Typ podmiotu
(siedziba)
Ilość
akcji
% posiadanego
kapitału
% posiadanych
praw głosów
Tadeusz Kurek
osoba fizyczna
3 338 250
24,10
24,10
Davinder Singh Loomba
osoba fizyczna
3 308 625
23,89
23,89
Andrzej Rymuza
osoba fizyczna
1 144 313
8,26
8,26
Anna Maria Pytkowska
osoba fizyczna
800 000
5,78
5,78
Barbara Kurek
osoba fizyczna
762 500
5,51
5,51
Pozostałe podmioty
4 496 312
32,46
32,46
Razem
13 850
000
100%
100%
3. Przeciętne zatrudnienie w NTT System S.A. w 2021 roku wyniosło 141 etatów.
4. Tabela poniżej prezentuje kluczowe dane finansowe Spółki za 2021 rok:
Dane finansowe
tys. zł
Suma bilansowa
362 858
Kapitał własny
157 810
Przychody ze sprzedaży
1 149 931
Koszty działalności operacyjnej
1 126 991
Zysk na działalności operacyjnej
22 940
Zysk przed opodatkowaniem
20 908
Zysk netto
17 607
III. Informacja odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na
terytorium Polski
Zasady opodatkowania i realizacja obowiązków podatkowych
1. NTT System S.A. podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich
dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Spółka nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania
podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
W 2021 r. Spółka płaciła zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych.