Informacja o strategii podatkowej
realizowanej przez NTT System S.A.
w 2020 roku

Dokument PDF

I. Zagadnienia ogólne

1.Przychody podatkowe NTT System S.A. (dalej: „Spółka”, „NTT”) przekroczyły w 2020 roku równowartość 50 mln EUR, w związku z czym Spółka sporządziła i zamieściła na swojej stronie internetowej informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy – na podstawie art. 27c ustawy CIT.

2.Zgodnie z powołanym powyżej przepisem, informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmuje, w szczególności:

a. informacje o stosowanych przez podatnika:

i. procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,

ii. dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,

b. informacje o realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a

§ 1 pkt 10 OP, z podziałem na podatki, których dotyczą,

c.  informacje o:

i. transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,

ii. planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy CIT,

d.  informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

i.ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 OP,

ii.interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b OP,

iii.wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy VAT

iv. wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

e. informacje  dotyczące  dokonywania  rozliczeń  podatkowych  podatnika   na   terytoriach  lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 OP,

– z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

II.          Kluczowe informacje o Spółce

1.      Przedmiotem działalności NTT według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

·          46.51.Z sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,

·          26.20.Z produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,

·          46.43.Z sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,

·          46.52.Z  sprzedaż  hurtowa  sprzętu   elektronicznego   i   telekomunikacyjnego   oraz   części do niego,

·          46.66.Z sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,

·          46.69.Z sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,

·          47.91.Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet,

·          52.10.B magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

·          62.09.Z   pozostała    działalność    usługowa    w    zakresie technologii    informatycznych i komputerowych,

·          95.11.Z naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.

W 2020 roku Spółka dystrybuowała głównie produkty marek światowych liderów Lenovo (komputery, notebooki, ultrabooki, tablety, smartfony, AIO, akcesoria), Microsoft (oprogramowanie, konsole, gry i akcesoria), Intel (procesory, płyty główne, dyski SSD), HP (notebooki, akcesoria), AMD (procesory), MSI (płyty główne, monitory, notebooki, desktopy, nettopy/platformy). OPPO (smartfony), OnePlus (smartfony), Realme (smartfony), Huami (smartwatche Amazfit).

W 2020 r. w strukturze przychodów generowanych przez Spółkę zdecydowanie dominowała krajowa sprzedaż towarów (ok. 92 %), która wzrosła w 2020 r. o prawie 3,8 % w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego.

2.        Kapitał zakładowy NTT System S.A. wynosi 83 100 mln zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku struktura akcjonariatu Spółki jest następująca:

Podmiot Typ podmiotu (siedziba) Ilość akcji % posiadanego kapitału % posiadanych praw głosów
Tadeusz Kurek osoba fizyczna 3 308 625 23,89 23,89
Davinder Singh Loomba osoba fizyczna 3 308 625 23,89 23,89
Andrzej Rymuza osoba fizyczna 1 144 313 8,26 8,26
Anna Maria Pytkowska osoba fizyczna 800 000 5,78 5,78
Barbara Kurek osoba fizyczna 762 500 5,51 5,51
Pozostałe podmioty 4 525 937 32,67 32,67
Razem 13 850 000 100% 100%

3.       Przeciętne zatrudnienie w NTT System S.A. w 2020 roku wyniosło 130 etatów.

4.        Tabela poniżej prezentuje kluczowe dane finansowe Spółki za 2020 rok:

 

Dane finansowe  w tys. zł

Suma bilansowa

268 196

Kapitały własne

142 243

Przychody ze sprzedaży

786 368

Koszty działalności operacyjnej

744 425

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej

12 932

Wynik na działalności finansowej

10 010

Wynik finansowy netto

8 007

 

III. Informacja odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Polski

Zasady opodatkowania i realizacja obowiązków podatkowych

1. NTT System S.A. podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Spółka nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym  od  całości  swoich  dochodów,  bez  względu  na  źródło  ich  osiągania.  W 2020 r. Spółka płaciła zaliczki na podatek dochodowy.

2. NTT System S.A. jest czynnym podatnikiem VAT. W 2020 r. Spółka deklarowała nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym we wszystkich miesiącach i wpłacała ją na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.

3. W 2020 r. Spółka realizowała obowiązki  podatnika podatku  od nieruchomości, rolnego, podateku  od środków transportowych.

4. W 2020 r. NTT System S.A. była płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.

5. Spółka  ma  na  celu  utrzymanie  dobrych  relacji  z  Krajową  Administracją  Skarbową,  opartych  na transparentności. NTT System S.A. nie realizowała w 2020 r. żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej  Administracji  Skarbowej,  takich jak:  umowa o  współdziałanie,  o której mowa  w  Dziale  IIB  OP,  uprzednie  porozumienia  cenowe,  czy  opinie  zabezpieczające w sprawie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

6.  NTT System S.A. poddaje badaniu roczne sprawozdanie finansowe – zgodnie z regulacjami ustawy  o rachunkowości.

7.        Spółka sporządza dokumentację cen transferowych zgodnie z dyspozycją ustawy CIT.

IV. Informacja o procesach i procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego

1. Prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych jest istotnym obszarem odpowiedzialności Spółki. Zarząd NTT System S.A. rozumie znaczenie przestrzegania przepisów podatkowych  oraz sposób, w jaki  ten cel jest  osiągany poprzez wewnętrzne procesy,  procedury       i stosowanie najlepszych praktyk.

2. Spółka, działając w charakterze podatnika i płatnika dokłada należytej staranności w zakresie realizacji procesów, które mogą mieć istotny wpływ na realizację ciążących na niej obowiązków podatkowych. Spółka przestrzega obowiązujących regulacji podatkowych oraz terminowo realizuje obowiązki podatkowe, zarówno w zakresie płatności podatków, jak i składania deklaracji podatkowych. W celu zapewnienia powyższego Spółka:

a. monitoruje zmiany w przepisach podatkowych;

b. zasięga profesjonalnych porad podatkowo – prawnych;

c. konsultuje wątpliwości w zakresie oceny skutków podatkowych operacji z Krajową Informacją Skarbową;

d. zapewnia pracownikom udział w dedykowanych szkoleniach.

3. NTT   System   S.A.   realizuje   transakcje   gospodarcze   posiadające   uzasadnienie   ekonomiczne  i nie angażuje się w działania stanowiące agresywną optymalizację podatkową. Spółka nie podejmuje działań niemających uzasadnienia biznesowego i których głównym lub jednym z głównych  celów jest uniknięcie lub uchylanie się od opodatkowania.

 

4. Spółka poddaje niestandardowe operacje gospodarcze  analizie pod kątem skutków podatkowych,      a w sytuacji stwierdzenia, że transakcja jest obarczona ryzykiem podatkowym, podejmuje działania mające na celu jego ograniczenie. W przypadku zidentyfikowania ryzyka podatkowego, którego nie da się wyeliminować poprzez podjęcie określonych działań, np. zmianę zapisów umownych, NTT System

S.A. podejmuje decyzję o rezygnacji z działań, tj. z przeprowadzenia transakcji.

5. Spółka prezentuje stanowisko, że zaimplementowane przez nią procedury i procesy mają na celu zapewnienie transparentności jej  działania  oraz  prawidłowego  i  terminowego  wywiązywania  się z wszelkich obowiązków  wynikających  z przepisów prawa, w tym również prawa  podatkowego.  Są to m.in.:

a. zasady (polityka) rachunkowości;

b. wewnętrzne procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych;

c. czynności podejmowane w ramach dochowania należytej staranności w zakresie weryfikacji dostawców i odbiorców oraz poboru zryczałtowanego podatku dochodowego;

d. instrukcja inwentaryzacyjna;

e. zasady obiegu i weryfikacji/akceptacji dokumentów;

 

6. Kwestiami podatkowymi zajmuje się w Spółce wykwalifikowany Dział Księgowości, nadzorowany przez Dyrektora Finansowego i Głównego Księgowego, który współpracuje z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Spółki w celu zapewnienia, że przy podejmowaniu decyzji biznesowych uwzględniane i rozpatrywane są ich skutki podatkowe. Zarząd Spółki jest informowany o bieżącej sytuacji podatkowej oraz nowych wymaganiach/regulacjach podatkowych.

V.  Informacje o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 OP

1.  W 2020 r. Spółka nie była stroną uzgodnień spełniających definicję schematu podatkowego sformułowaną w art. 86a §1 OP i w związku z czym nie przekazywała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.

 

VI. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi

1.  Suma bilansowa Spółki wynikająca z bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 268 196 tys. zł (5% aktywów ogółem stanowi kwota: 13 410 tys. zł – próg).

2. Łączna wartość transakcji realizowanych przez Spółkę w roku podatkowym z podmiotami powiązanymi nie przekroczyła ww. progu.

3.        W 2020 r. Spółka była stroną transakcji z następującymi jednostkami powiązanymi:

a.      NTT Technology Sp. z o.o.

4. Na potrzeby sporządzenia niniejszej informacji, Spółka zakwalifikowała podmioty jako powiązane, zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy CIT.

VII. Informacje         o         planowanych         lub                             podejmowanych               działaniach restrukturyzacyjnych

1. NTT nie planowała i nie podejmowała w 2020 r. działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów z nią powiązanych.

VIII. Interpretacje przepisów podatkowych, WIS, WIA

1.        W 2020 r. Spółka nie składała wniosków o wydanie:

a. ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 OP,

b. interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b OP,

c. wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy VAT,

d. wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ustawy o podatku akcyzowym.

IX. Rozliczenia podatkowe podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

1.W 2020 r. Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy CIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 OP.