NTT SYSTEM S.A.

podążając w kierunku zrównoważonego rozwoju

W swojej działalności staramy się osiągnąć sukces ekonomiczny jednocześnie zwracając uwagę  na potrzeby otaczającego świata oraz przyszłych pokoleń.

Kierownictwo naszej Spółki NTT System S.A. w sposób odpowiedzialny zarządza prowadzonym biznesem uwzględniając aspekt społeczny, środowiskowy i gospodarczy przy zaangażowaniu swojego personelu. Od Pracowników oczekujemy odpowiedzialnej postawy w ramach działań środowiskowych, energetycznych i społecznych, w związku z czym prowadzimy działania podnoszące ich świadomość w tych dziedzinach.

Chcemy być pionierem nowych zrównoważonych rozwiązań wśród polskich przedsiębiorstw z branży IT.

Codebeautify.org Text to HTML Converter

„Ideę zrównoważonego rozwoju trafnie oddaje zdanie z Raportu Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju z 1987 r. Nasza wspólna przyszłość „zrównoważony rozwój to taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”. Zrównoważony rozwój to solidarność międzypokoleniowa polegająca na znajdowaniu takich rozwiązań gwarantujących dalszy wzrost, które pozwalają na aktywne włączenie w procesy rozwojowe wszystkich grup społecznych, dając im jednocześnie możliwość czerpania korzyści ze wzrostu gospodarczego.”

„Nasza wspólna przyszłość” jako Spółka wkładamy wiele trudu i wysiłku realizując politykę solidarności międzypokoleniowej, prowadząc działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i stawiając przed sobą szereg celów.

W ramach działań prośrodowiskowych, staramy się ustawicznie zmniejszyć negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze, wdrażamy rozwiązania z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii i cały czas poszukujemy nowych.

Aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju potrzebna jest spójność w zakresie gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Dążymy do łączenia tych wszystkich elementów dla budowania konkurencyjności w oparciu o najwyższe standardy jakości i zrównoważonego rozwoju.

Nie pozostając w tyle za nową wizją rozwoju świata podjęliśmy się istotnej misji zasilenia rynku certyfikowanymi produktami, podnoszącymi standard w zakresie środowiska, gospodarki i odpowiedzialności społecznej.

Rok 2022 to kolejny kamień milowy osiągnięty przez naszą Spółkę.

Produkt NTT System S.A. komputer stacjonarny NTT Business W900A został certyfikowany zgodnie z TCO Certified globalnym certyfikatem zrównoważonego rozwoju dla produktów IT. Jako pierwsza polska firma, oferujemy produkt własny, komputer stacjonarny certyfikowany zgodnie z TCO Certified.

Można śmiało powiedzieć, że inwestycja w nasze produkty to inwestycja w zrównoważony rozwój.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Ministerstwa Rozwoju i Technologii z naszą działalnością będzie można zapoznać się w kolejnej edycji corocznego raportu pn. "Monitorowanie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce", który jest dostępny na stronie resortu pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/monitoring-realizacji-agendy-2030

Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie
Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo
Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt
Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie
Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt
Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi
Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie
Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi
Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność
Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami
Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu
Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji
Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym i ich skutkom
Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony
Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej
Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu

W lutym 2022 roku Spółka NTT System S.A. pozytywnie przeszła audyt zgodności z systemem Zarządzania Odpowiedzialnością Społeczną SA8000:2014 i uzyskała certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy.

SA8000 to uznany na całym świecie standard certyfikacji odpowiedzialności społecznej w obszarze pracy. Przede wszystkim skupia się na obszarach, które mogą wpływać na pracownika tj. praca dzieci, praca przymusowa, bezpieczeństwo i higiena pracy, wolność zrzeszania się, dyskryminacja, praktyki dyscyplinujące, godziny pracy oraz wynagrodzenie.


Certyfikat SA8000 stanowi dowód zaangażowania Spółki w kwestie związane z przestrzeganiem praw człowieka.

W listopadzie 2023 roku zaprojektowany i produkowany przez Spółkę komputer stacjonarny NTT Business W900A uzyskał certyfikat TCO Certified gen. 9, uznawany za czołowy certyfikat potwierdzający realizowanie zasad zrównoważonego rozwoju przy produkcji urządzeń w branży IT.

Uzyskany certyfikat potwierdza, że produkty Spółki powstają w otoczeniu odpowiedzialnym środowiskowo i społecznie, przyjaznym dla użytkowników i środowiska przy jednoczesnym zachowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Spełniając wymagania TCO Spółka realizuje cele zrównoważonego rozwoju w zakresie:

  • Innowacyjność, przemysł, infrastruktura;
  • Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja;
  • Działania w dziedzinie klimatu

Dodatkowe informacje na temat TCO Certified można znaleźć na stronie https://tcocertified.com/

NTT System S.A. wspiera partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Od 2022 roku Spółka jest członkiem organizacji Responsible Minerals Initiative.

Celem organizacji jest wspieranie odpowiedzialnej produkcji i odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów na całym świecie, w tym między innymi na obszarach dotkniętych konfliktami i wysokiego ryzyka.

Informacje na temat członkostwa znajdują się w umieszczonym linku

 

https://www.responsiblemineralsinitiative.org/about/members-and-collaborations/

PARTNERSTWO NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO

POZYSKIWANIA MINERAŁÓW

Spółka NTT System S.A. jako świadomy i odpowiedzialny konsument energii, chroniąc środowisko naturalne wykorzystuje energię pochodzącą w 100% z odnawialnych źródeł energii.

Spółka NTT System S.A. w 2022 r. zrealizowała kampanię edukacyjną  w zakresie ochrony środowiska.
Informacje na temat kampanii Włącz Eco Wyobraźnię https://www.ecowyobraznia.pl/

Jednym z celów zrównoważonego rozwoju jest zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wody i odpowiednie warunki sanitarne poprzez zrównoważone gospodarowanie zasobami wody.

 

NTT System S.A. jako Spółka odpowiedzialna społecznie zaangażowała się w działania na rzecz dostępu afrykańskiego społeczeństwa do czystej wody.

W 2022 roku Spółka nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem To Help Africa, aby wspomóc miejscową ludność Tanzanii. NTT System S.A. wzięła udział w projekcie „Czysta woda dla Antakae” mającym na celu budowę systemu doprowadzenia wody dla społeczności żyjącej w skrajnym ubóstwie bez dostępu do wody pitnej.

Więcej informacji na ten temat można przeczytać:

ANTAKAE-CZYSTA WODA” -ZREALIZOWANY