POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

 

Spółka NTT System S.A. uznaje jakość i zaangażowanie w realizację przyjętych celów za podstawowe wartości kultury organizacyjnej, zapewniające utrzymanie wysokiej pozycji wśród polskich przedsiębiorstw branży IT.

Nasze przeszło 34 letnie doświadczenie na rynku elektronicznym i informatycznym, setki tysięcy sprzedanych komputerów i serwerów, zdobyte wyróżnienia, wyrazy uznania ze strony Klientów, dyplomy i certyfikaty, potwierdzają naszą zdolność do godzenia interesów wszystkich zainteresowanych stron oraz sprostania stawianym nam wymaganiom.

W budowanie i zabezpieczanie deklarowanej jakości naszych działań oraz wytwarzanych wyrobów, realizowane zgodnie z przyjęta polityką jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa i higieny pracy, polityką energetyczną zaangażowane jest najwyższe kierownictwo i pracownicy Spółki.

Zakresem Zintegrowanego Systemu Zarządzania objęto: produkcję i sprzedaż sprzętu informatycznego i teleinformatycznego, dystrybucję podzespołów i akcesoriów ICT oraz materiałów eksploatacyjnych, usługi serwisowe, projektowanie systemów informatycznych.

 

Prowadząc politykę integrującą systemy zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zarządzania energią, zgodną z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN- EN ISO/IEC 27001:2017-06, PN-ISO 45001:2018-06 oraz PN-EN ISO 50001:2018-09 Spółka nasza stawia sobie za najważniejszy cel i punkt honoru:

 

zadowolenie i zaufanie wszystkich zainteresowanych stron:

Klientów, Akcjonariuszy, Pracowników, Społeczeństwa, Dostawców

 

 Deklarowane cele realizowane są poprzez:

 

 • wnikliwe rozeznanie rynku informatycznego i elektronicznego;
 • stałą współpracę z Klientami umożliwiającą poznanie ich potrzeb i oczekiwań;
 • staranny dobór Dostawców;
 • nowoczesne rozwiązania logistyczne i informatyczne;
 • zatrudnianie w Organizacji wykształconych, doświadczonych i zaangażowanych pracowników, systematycznie podnoszących swoje kwalifikacje, zobowiązanych do realizowania wdrożonej polityki jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz polityki energetycznej;
 • szybką i skuteczną obsługę posprzedażną;
 • postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz z wymaganiami wdrożonych norm;
 • identyfikację i ocenę ryzyk oraz szans, w celu wyeliminowania zagrożeń i zmniejszenia ryzyk bądź wykorzystania pojawiających się szans;
 • podnoszenie poziomu wykonywanych usług z zachowaniem zasad poufności, integralności i dostępności posiadanych informacji oraz niezawodności procesów ich przetwarzania;
 • wdrożenie Procedur Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji określających zasady zabezpieczeń aktywów w celu bezpiecznej realizacji procesów realizowanych w organizacji;
 • podejmowanie decyzji o znaczeniu strategicznym w obszarze bezpieczeństwa informacji w oparciu o wyniki szacowania i oceny ryzyka prowadzonego zgodnie z przyjętą metodyką;
 • realizację wyznaczonej strategii bezpieczeństwa informacji poprzez utrzymywanie zabezpieczeń odpowiednich do oszacowanego ryzyka oraz zapewnianie bezpieczeństwa własnych jak i powierzonych organizacji informacji poprzez:

przydzielenie dostępu do informacji tylko osobom do tego upoważnionym;

zapewnienie integralności danych w procesie przetwarzania informacji;

ciągłe podnoszenie świadomości użytkowników w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów organizacji;

gwarantowanie dostępności informacji poprzez wdrożenie mechanizmów zarządzania ciągłością realizowanych procesów;

gwarantowanie zgodności z wymaganiami prawnymi, licencyjnymi, regulacjami wewnętrznymi oraz zapisami umownymi;

 • nieustanne monitorowanie i ciągłe doskonalenie efektywności procesów zintegrowanego systemu zarządzania, zmierzające do optymalizowania kosztów działania, gwarantowania oczekiwanej jakości produktów, eliminowania lub minimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko, ograniczenia powstających odpadów, ścieków, minimalizowania wykorzystania zasobów naturalnych, energii, wody, optymalizacji emisji gazów i pyłów
 • nabywanie efektywnych energetycznie produktów i usług oraz projektowanie działań, wpływających na wynik energetyczny;
 • identyfikację i eliminowanie zagrożeń oraz ograniczania ryzyk w miejscu pracy;
 • konsultacje i współudział pracowników oraz przedstawiciela pracowników.

 

 

Zarząd Spółki NTT System S.A. deklaruje:

 

 • realizację powyższych celów i zapewnienie dostępności informacji i zasobów, niezbędnych do ich osiągnięcia oraz do wdrożenia szczegółowych celów energetycznych;
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz działań w celu zapobiegania urazom i dolegliwościom zdrowotnym związanymi z pracą oraz zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska;
 • pełne zaangażowanie Zarządu i pracowników w realizację przyjętych zasad z uwzględnieniem wymagań wdrożonego systemu bezpieczeństwa informacji oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania;
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz innych mających zastosowanie wymagań, odnoszących się do prowadzonej działalności, oferowanych wyrobów, produktów, zidentyfikowanych aspektów środowiskowych, bezpieczeństwa informacji, BHP, efektywności energetycznej oraz wykorzystania i zużycia energii,
 • ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonych systemów zarządzania i poprawy wyniku energetycznego.

 

Niniejsza Polityka jest znana, zrozumiała i udostępniona wszystkim pracownikom oraz stronom zainteresowanym działalnością Spółki. 

 

 

 

Prezes Zarządu                                         01 czerwca 2023 r.