POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIAFirma NTT System S.A. uznaje jakość i zaangażowanie w realizację przyjętych celów za podstawowe wartości kultury organizacyjnej, zapewniające utrzymanie wysokiej pozycji wśród producentów komputerów. Jesteśmy jedną z pierwszych firm branży IT w Polsce, która Certyfikatem Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji uzyskała potwierdzenie swojego nieustannego zaangażowania w podwyższanie standardów prowadzonej działalności w zakresie: produkcji i sprzedaży komputerów, dystrybucji podzespołów komputerowych i akcesoriów, napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, usług serwisowych, projektowania systemów komputerowych oraz prowadzenia działań na rzecz ochrony środowiska.

Prowadząc politykę integrującą system zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji, zgodną z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, oraz PN-ISO/IEC 27001:2014-12, firma nasza stawia sobie za najważniejszy cel i punkt honoru: :

zadowolenie i zaufanie wszystkich zainteresowanych stron:
Klientów, Akcjonariuszy, Pracowników, Społeczeństwa, Dostawców

Nasze przeszło 30 letnie doświadczenie na rynku elektronicznym i informatycznym, setki tysięcy sprzedanych komputerów, zdobyte wyróżnienia, wyrazy uznania ze strony Klientów, dyplomy, certyfikaty potwierdzają naszą zdolność do godzenia interesów wszystkich zainteresowanych stron oraz sprostania stawianym nam wymaganiom.

Budowaniu i zabezpieczaniu deklarowanej jakości naszych działań, wyrobów, realizowanych zgodnie z przyjęta polityką jakości, ochrony środowiska i zapewnienia bezpieczeństwa informacji służą:
 • wnikliwe rozeznanie rynku informatycznego i elektronicznego;
 • stała współpraca z Klientami zmierzająca do poznania ich potrzeb i oczekiwań;
 • staranny dobór dostawców;
 • nowoczesne rozwiązania logistyczne i informatyczne;
 • wykształceni, doświadczeni i zaangażowani pracownicy systematycznie podnoszący swoje kwalifikacje, zobowiązani do realizowania wdrożonej polityki jakości , ochrony środowiska i bezpieczeństwa informacji;
 • szybka i skuteczna obsługa posprzedażna;
 • pełne zaangażowanie Zarządu i pracowników w realizację przyjętych zasad z uwzględnieniem wymagań wdrożonego systemu bezpieczeństwa informacji oraz konsekwencji ich nie przestrzegania;
 • podnoszenie poziomu wykonywanych usług z zachowaniem zasad poufności, integralności i dostępności posiadanych informacji oraz niezawodności procesów ich przetwarzania;
 • wdrożenie Procedur Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji określających zasady zabezpieczeń aktywów w celu bezpiecznej realizacji procesów realizowanych w organizacji;
 • podejmowanie decyzji o znaczeniu strategicznym w obszarze bezpieczeństwa informacji w oparciu o wyniki szacowania i oceny ryzyka prowadzonego zgodnie z przyjętą metodyką;
 • realizację wyznaczonej strategii bezpieczeństwa poprzez utrzymywanie zabezpieczeń odpowiednich do oszacowanego ryzyka oraz zapewnianie bezpieczeństwa własnych jak i powierzonych organizacji informacji poprzez:

  • przydzielenie dostępu do informacji tylko osobom do tego upoważnionym;
  • zapewnienie integralności danych w procesie przetwarzania informacji;
  • ciągłe podnoszenie świadomości użytkowników w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów organizacji;
  • gwarantowanie dostępności informacji poprzez wdrożenie mechanizmów zarządzania ciągłością realizowanych procesów;
  • gwarantowanie zgodności z wymaganiami prawnymi, licencyjnymi, regulacjami wewnętrznymi oraz zapisami umownymi;
  • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz innych mających zastosowanie wymagań, odnoszących się do prowadzonej działalności, wyrobów, produktów, zidentyfikowanych aspektów środowiskowych,
  • nieustanne monitorowanie i doskonalenie efektywności procesów, zmierzające do optymalizowania kosztów działania, gwarantowania oczekiwanej jakości produktów, eliminowania lub minimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko, ograniczenia powstających odpadów, ścieków minimalizowania wykorzystania zasobów naturalnych, energii, wody, optymalizacji emisji gazów, pyłów.

  • Niniejsza Polityka jest znana, zrozumiała i udostępniona wszystkim pracownikom oraz stronom zainteresowanym działalnością Spółki.

   24 stycznia 2020 roku