Informacje inwestorskie

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

I. Skonsolidowane raporty kwartalne:

– za I kwartał 2022 r.   – 30 maja 2022 r.

– za III kwartał 2022 r. – 29 listopada 2022 r.

II. Skonsolidowany raport półroczny:

– za I półrocze 2022 r. – 30 września 2022 r.

III. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny:

– za 2021 r. – 31 marca 2022 r.

– za 2022 r. – 03 kwietnia 2023 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku (Dz.U.2018.0.757):

– §62 ust. 1 Spółka będzie przekazywała rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia,

– §62 ust. 3 Spółka zamieści w skonsolidowanym raporcie półrocznym, półroczne skrócone sprawozdanie finansowe oraz informacje o których mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia,

– §79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego.