Informacje inwestorskie

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

I. Skonsolidowane raporty kwartalne:

– za I kwartał 2021 r.   – 31 maja 2021 r.

– za III kwartał 2021 r. – 29 listopada 2021 r.

II. Skonsolidowany raport półroczny:

– za I półrocze 2021 r. – 30 września 2021 r.

III. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny:

– za 2020 r. – 31 marca 2021 r.

– za 2021 r. – 31 marca 2022 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że:

– na podstawie §62 ust. 1 Rozporządzenia Spółka będzie przekazywała rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia,

– na podstawie §62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka zamieści w skonsolidowanym raporcie półrocznym, półroczne skrócone sprawozdanie finansowe oraz informacje o których mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia,

– na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego.