Informacje inwestorskie

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

I. Skonsolidowane raporty kwartalne:

– za I kwartał 2020 r.   – 29 maja 2020 r.

– za III kwartał 2020 r. – 27 listopada 2020 r.

II. Skonsolidowany raport półroczny:

– za I półrocze 2020 r. – 30 września 2020 r.

III. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny:

– za 2019 r. – 01 kwietnia 2020 r.

– za 2020 r. – 31 marca 2021 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że:

– na podstawie §62 ust. 1 Rozporządzenia* Spółka będzie przekazywała rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia,

– na podstawie §62 ust. 3 Rozporządzenia* Spółka zamieści w skonsolidowanym raporcie półrocznym, półroczne skrócone sprawozdanie finansowe oraz informacje o których mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia,

– na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia* Spółka rezygnuje z publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 oraz II i IV kwartał 2020.

*Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (zwanego dalej: „Rozporządzeniem” – Dz.U.2018.0.757)