Informacje inwestorskie

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

I.  Skonsolidowane raporty kwartalne:

– za I kwartał 2019 r. – 22 maja 2019 r.
– za III kwartał 2019 r. – 20 listopada 2019 r.

II.  Skonsolidowany raport półroczny:

– za I półrocze 2019 r. – 25 września 2019 r.

III.  Raport roczny i skonsolidowany raport roczny:

– za 2018 r. – 8 kwietnia 2019 r.
– za 2019 r. – 1 kwietnia 2020 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że:

– na podstawie §62 ust. 1 Rozporządzenia Spółka będzie przekazywała rozszerzone skonsolidowane raporty
kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia;
– na podstawie §62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka zamieści w skonsolidowanym raporcie półrocznym, półroczne
skrócone sprawozdanie finansowe oraz informacje o których mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia;
– na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka rezygnuje z publikacji jednostkowego i skonsolidowanego
raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 oraz II i IV kwartał 2019.