NTT SYSTEM

WARUNKI GWARANCJI NA NOTEBOOKI

Poniższe warunki gwarancji są warunkami ogólnymi, właściwą treść warunków gwarancji obowiązujących na zakupiony model urządzenia znajdą Państwo na karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu NTT System.

Serwis Centralny NTT znajdujący się w miejscowości Zakręt przy ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Wesoła obsługuje jedynie reklamacje dostarczane drogą pocztową bądź spedycyjną. Serwis Centralny NTT nie obsługuje reklamacji dostarczanych osobiście.

NINIEJSZE WARUNKI GWARANCJI MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ DLA POSZCZEGÓLNYCH MODELI KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH NTT

 1. Firma NTT System S. A., zwana dalej Gwarantem, zapewnia o dobrej jakości swojego produktu i udziela Nabywcy, gwarancji jakości na prawidłowe działanie zakupionego produktu (komputera przenośnego NTT) opisanego szczegółowo w Karcie Gwarancyjnej Komputera Przenośnego NTT.

 2. Gwarancja niniejsza dotyczy produktu (komputera NTT) zakupionego w Polsce i obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Przedmiotem gwarancji jest wyłącznie sprzęt komputerowy zawierający podzespoły, wymienione w tabeli konfiguracji Karty Gwarancyjnej Komputera NTT (z wyłączeniem wyposażenia) oraz z rozbudowami o elementy pochodzące od Gwaranta odnotowanymi przez Serwis w tabeli adnotacji o przebudowach, stanowiące jego części składowe.

 4. Gwarancja niniejsza nie obejmuje wad oprogramowania. W przypadku oprogramowania obowiązują warunki zamieszczone w Umowie Licencyjnej przez producenta oprogramowania. Nabywca akceptuje te warunki przy pierwszym uruchomieniu komputera lub przez otwarcie zapieczętowanego pakietu dystrybucyjnego. Pakiet otwarty nie podlega zwrotowi.

 5. Okres gwarancji na komputer NTT rozpoczyna się od daty wydania produktu Nabywcy przez Autoryzowanego Sprzedawcę NTT i trwa zgodnie z wpisem w rubryce „Okres gwarancji” znajdującej się na Karcie Gwarancyjnej Komputera NTT, nie dłużej jednakniż czas podany w rubryce „Okres gwarancji”powiększony o 6 miesięcy od daty produkcji.

 6. Do świadczenia gwarancyjnych usług serwisowych uprawnione przez Gwaranta są wyłącznie: Serwis Centralny NTT System oraz Autoryzowane Punkty Serwisowe Komputerów NTT (APS) zwane tutaj SERWISEM. Wykaz Serwisów NTT w Polsce, dołączony jest do dokumentacji komputera oraz dostępny na witrynie internetowej www.ntt.pl.
  Dodatkowe informacje na temat najbliższych Serwisów można uzyskać pod tel. (0 prefix 22) 773-62-10 (pon.-pt. w godz. 9:00-17:00).

 7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu komputera NTT prosimy o zgłaszanie reklamacji do Serwisu Centralnego NTT, tel (0 prefix 22) 773-62-10, (pon.-pt. w godz. 9:00-17:00), faks (0 prefix 22) 773-62-29, pocztą elektroniczną na adres reklamacje@ntt.com.pl (Serwis Centralny NTT obsługuje jedynie reklamacje dostarczane drogą pocztową bądź spedycyjną zgodnie z pkt. 12 niniejszych warunków, Serwis Centralny NTT System nie obsługuje reklamacji dostarczanych osobiście) lub do najbliższego Serwisu (z listy Autoryzowanych Punktów Serwisowych NTT). Zgłaszając reklamację prosimy o wypełnienie Arkusza Reklamacyjnego Komputera NTT oraz podanie następujących danych: modelu komputera, numeru seryjnego (znajdującego się z tyłu obudowy i na Karcie Gwarancyjnej Komputera NTT), daty i miejsca zakupu, objawów niepoprawnej pracy i kontaktu zwrotnego. Po wstępnej diagnozie telefonicznej, otrzymacie Państwo niezbędne informacje o trybie i miejscu usunięcia usterki.
  Komputery objęte obsługą gwarancyjną w trybie On-site należy zgłaszać zgodnie z procedurą dołączoną do takiego urządzenia.

 8. Po wykryciu usterki, Nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego jej zgłoszenia i niezwłocznego przekazania sprzętu do Serwisu, przy czym dalsze użytkowanie niesprawnego sprzętu może powodować jego dodatkowe uszkodzenia i skutkować utratą uprawnień gwarancyjnych.

 9. Ujawnione w okresie gwarancji wady sprzętu będą bezpłatnie usuwane przez Serwis, w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 14 dni roboczych od daty przyjęcia sprzętu do Serwisu lub 21 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji sprzętu do Serwisu. W uzasadnionych przypadkach terminy te mogą ulec wydłużeniu. W przypadku komputerów objętych obsługą gwarancyjną w trybie On-site termin realizacji naprawy jest określony w warunkach wykupionego pakietu obsługi.

 10. W razie niemożności wykonania naprawy w przewidzianym terminie, Gwarant może udostępnić Nabywcy na czas naprawy produkt zastępczy co nie spowoduje naruszenia warunków niniejszej gwarancji.

 11. Gwarant nie będzie ponosił odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych jeżeli działalność sieci serwisowej zostanie zakłócona z powodów od niego niezależnych.

 12. Warunkiem uznania reklamacji w okresie gwarancji jest dostarczenie sprzętu do Serwisu (z zastrzeżeniem urządzeń z wykupioną opcją obsługi gwarancyjnej w trybie On-site) w stanie kompletnym (tj. wraz z wyposażeniem i opakowaniem), z należycie wypełnioną kartą gwarancyjną (tj. zawierającą datę sprzedaży, pieczęcie firmowe Producenta i Sprzedawcy, podpis wystawiającego kartę gwarancyjną i podpis klienta), popartą kopią dowodu zakupu z sieci sprzedaży NTT z datą sprzedaży jak w Karcie Gwarancyjnej Komputera NTT oraz dołączonym opisem usterki na Arkuszu Reklamacyjnym Komputera NTT (arkusz ten załączony jest do wyposażenia komputera). Nabywca może wysłać sprzęt bezpośrednio do Serwisu Centralnego NTT w trybie Door-to-Door na koszt Gwaranta wyłącznie określoną przez Serwis Centralny NTT firmą transportową. Szczegóły procedury Door-to-Door podane są na Arkuszu Reklamacyjnym Komputera NTT jak również na witrynie internetowej www.ntt.pl.
  Naprawiony sprzęt zostanie odesłany do Nabywcy na koszt Gwaranta. Produkty dostarczone niezgodnie z procedurą Door-to-Door nie będą przyjmowane!

 13. Przy reklamowaniu komputera Gwarant zaleca korzystanie podczas transportu z oryginalnego opakowania fabrycznego. W przypadku braku opakowania fabrycznego reklamowany komputer musi być dostarczony do naprawy przez Nabywcę w sposób zapewniający bezpieczny transport. Koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem związanym z transportem ponosi Nabywca. Wyjątkiem jest skorzystanie przez reklamującego z procedury Door-to-Door kiedy to koszty związane z transportem i ubezpieczeniem ponosi Gwarant.

 14. Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy gwarancyjnej. Przedłużenie okresu gwarancyjnego nie następuje w przypadku nieuzasadnionej reklamacji.

 15. Nabywcy z tytułu udzielonej gwarancji przysługuje prawo do wymiany elementu/podzespołu komputera na wolny od wad w przypadku, gdy 3-krotna naprawa istotnej wady tego elementu nie spowoduje jego poprawnej pracy w zestawie. Każdy wymieniony podczas naprawy gwarancyjnej element/podzespół komputera będzie objęty gwarancją do końca okresu gwarancyjnego komputera lub przez okres 12 miesięcy od daty wydania komputera po naprawie z Serwisu, przy czym obowiązuje ten spośród tych terminów, który upłynie później.

 16. W przypadku konieczności wymiany wewnętrznych podzespołów komputera, Serwis zastrzega sobie prawo do wymiany uszkodzonego podzespołu na podzespół innej marki/producenta/typu o parametrach technicznych zbliżonych lub lepszych w stosunku do podzespołu uszkodzonego.

 17. Wszystkie uszkodzone podzespoły/części wymienione podczas naprawy stają się własnością Serwisu.

 18. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Serwis może obciążyć Reklamującego kosztami ekspertyzy, testów i transportu sprzętu, a w przypadku komputerów objętych obsługą w trybie On-site, kosztami nieuzasadnionego wezwania Serwisu.

 19. Wszelkie zmiany lub poprawki w treści Karty Gwarancyjnej ważne są wyłącznie wtedy, gdy są dokonane przez upoważnioną przez Gwaranta osobę, potwierdzone jej podpisem i pieczęcią Serwisu.

 20. Użytkownik ponosi ryzyko związane z wykorzystaniem sprzętu. Z tytułu udzielonej gwarancji, producent i Gwarant nie odpowiadają za utratę spodziewanych korzyści i poniesionych kosztów wynikłych z użytkowania lub niemożliwości użytkowania tego sprzętu.

 21. Dla zapewnienia prawidłowego działania komputera Nabywca powinien na własny koszt zlecać Serwisowi wykonanie odpłatnych okresowych przeglądów, konserwacji i czyszczenia sprzętu.

  1. Gwarant odpowiada za wady wynikłe tylko z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie, natomiast nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe, po jego sprzedaży, z innych przyczyn, a w szczególności:

   • uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowej eksploatacji, instalacji, rekonfiguracji, konserwacji, przechowywania lub transportu;

   • wywołanych zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, uderzenie pioruna, działaniami wojennymi, atakiem terrorystycznym, nieprawidłowym napięciem zasilającym lub inną klęską żywiołową czy na skutek uszkodzenia niezawinionego przez Gwaranta, w tym uszkodzenia chemicznego i mechanicznego;

   • w wyniku uszkodzeń będących następstwem niewłaściwej kompletacji, rozbudowy, zabudowy, instalacji oraz będących następstwem naturalnego zużycia sprzętu;

   • szkody i usterki powstałe w wyniku niewłaściwej pracy oprogramowania systemowego i użytkowego, zainstalowanego fabrycznie bądź przez użytkownika w zakupionym sprzęcie;

   • szkody spowodowane działaniem oprogramowania takiego jak: wirusy komputerowe, programy śledzące, dialery, konie trojańskie, itp.;

   • niepoprawności działania sprzętu po rekonfiguracji i rozbudowie oraz współpracy z oprogramowaniem lub urządzeniami firm trzecich;

   • szkody i uszkodzenia wynikłe z braku konserwacji (np. zabrudzenia, zakurzenia elementów optycznych, łożysk, prowadnic, wentylatorów, itp.);

   • uszkodzenia napędów optycznych wywołane pęknięciem/rozerwaniem płyty CD/DVD.

   1. Gwarancja nie obejmuje:

    • uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad;

    • uszkodzeń oprogramowania (w tym system operacyjny);

    • uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego, stosowania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem oraz innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy;

    • czynności, do wykonania których zgodnie z instrukcją obsługi i wymogami eksploatacyjnymi zobowiązany jest użytkownik, np. okresowe czyszczenie, konserwacja, regulacja, ustawienie konfiguracji sprzętowej i programowej, struktury logicznej dysku, itp.;

    • wyposażenia komputera, tj. myszy komputerowych, trackbali, podkładek pod mysz, joysticków, kabli połączeniowych, filtrów, listew zasilających, zasilaczy zewnętrznych do głośników komputerowych, dyskietek, płyt CD/DVD, itp.;

    • materiałów i elementów ulegających naturalnemu zużyciu (np. wentylatory, baterie, akumulatory, tusze itp.); uszkodzeń buforów wszystkich dostępnych portów wejścia/wyjścia komputera;

    • uszkodzenia mechanicznego lub utraty dołączonych przez producenta nośników i nalepek licencyjnych wszelkiego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu.
     Duplikaty nośników i nalepek licencyjnych nie będą wydawane.

    1. Gwarant nie gwarantuje trwałości danych zapisanych na nośnikach informacji (magnetycznych, optycznych itp.) zarówno w przypadku uszkodzenia nośników w sposób bezpośredni lub pośredni, na skutek niewłaściwego posługiwania się sprzętem oraz w trakcie obsługi serwisowej i nie ponosi odpowiedzialności za dane na nich zawarte. W celu zabezpieczenia danych na tychże nośnikach Gwarant zaleca Nabywcy wykonywanie na własny koszt odpowiednich kopii bezpieczeństwa, a w szczególności wykonanie tych kopii przed dostarczeniem sprzętu do Serwisu.

    2. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku stwierdzenia przez Serwis:

     • naruszenia plomb lub nalepek gwarancyjnych, a także usunięcia lub zatarcia numerów seryjnych;

     • wszelkich prób napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy;

     • uszkodzeń wynikających z sytuacji opisanych w pkt.8 oraz 22 niniejszych warunków;

     • utraty karty gwarancyjnej.

     Duplikaty karty gwarancyjnej nie będą wydawane!

     1. Niniejsza gwarancja nie ogranicza w żaden sposób, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień Nabywcy w stosunku do Sprzedawcy z tytułu roszczeń kontraktowych oraz ustawowych.

     2. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami gwarancyjnymi mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

     WYMOGI EKSPLOATACYJNE WYROBU:

     1. Wszystkie urządzenia współpracujące zestawu komputerowego muszą być zasilane z tej samej fazy.

     2. Gniazdo sieciowe 230V(±10%)/50Hz zasilające zestaw powinno być łatwo dostępne i posiadać sprawny obwód ochronny.

     3. Sprzęt powinien być eksploatowany w pomieszczeniu o temperaturze +15°C do +35°C, wilgotności względnej 8%-80% mierzonej w temp. 26°C. Niedopuszczalna jest doprowadzenie do kondensacja pary wodnej na elementach komputera lub zalanie cieczą.

     4. Po transporcie w warunkach odbiegających od zalecanych do eksploatacji sprzęt przed włączeniem powinien zostać odstawiony w pomieszczeniu, w którym będzie użytkowany na czas potrzebny do dostosowania swojej temperatury do temperatury otoczenia.

     5. Nabywca powinien na własny koszt dokonywać stosownych przeglądów, konserwacji i czyszczenia sprzętu, w odstępach zależnych od warunków użytkowania i czasu pracy komputera (nie rzadziej, niż co 6 miesięcy).

     6. Sprzęt nie powinienpodlegać wstrząsom lub wibracjom, pracować w pobliżu źródeł silnych pól elektromagnetycznych lub być narażony na jakiekolwiek wyładowania elektrostatyczne. Sprzęt powinien być eksploatowany w pomieszczeniach o niewielkim stopniu zapylenia oraz powinien być osłonięty przed nadmiernym nasłonecznieniem.

     7. Wszelkich podłączeń i przełączeń pomiędzy elementami zestawu należy dokonywać tylko po odłączeniu od sieci zasilającej.