Raporty bieżące 2007

Raport 68/2007 - Zawarcie umowy z Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o.

Raport 67/2007 - Zawarcie umowy z Young Digital Planet S.A.

Raport 66/2007 - Nabycie akcji NTT System przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu

Raport 65/2007 - Przetarg na ICIM ogłoszony przez MEN

Raport 64/2007 - Zawarcie umowy z TELE2 POLSKA Sp. z o.o.

Raport 63/2007 - Umowa z NGS

Raport 62/2007 - Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za 2007 r.

Raport 61/2007 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport 60/2007 - Aneks do umowy kredytowej

Raport 59/2007 - Aneks do umowy kredytu

Raport 58/2007 - Nabycie akcji NTT System S.A. przez Członka Rady Nadzorczej

Raport 57/2007 - Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Raport 56/2007 - Korekta raportu bieżącego nt 55/2007

Raport 55/2007 - Korekta raportu QSr 2/2007 za 2 kwartał 2007 r.

Raport 54/2007 - Zawarcie umowy znaczącej

Raport 53/2007 - Aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Raport 52/2007 - Zbycie akcji NTT System S.A. przez Członka Rady Nadzorczej

Raport 51/2007 - Zbycie praw do akcji i akcji NTT System S.A. przez Członka Rady Nadzorczej

Raport 50/2007 - Zawarcie umowy znaczącej

Raport 49/2007 - Nabycie praw do akcji serii C NTT System S.A. przez Członka Rady Nadzorczej

Raport 48/2007 - Rejestracja akcji serii C NTT System S.A. w KDPW

Raport 47/2007 - Nabycie praw do akcji serii C NTT System S.A. przez Członka Rady Nadzorczej

Raport 46/2007 - Wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serri A, B i C spółki NTT System S.A.

Raport 45/2007 - Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C

Raport 44/2007 - Rejestracja akcji serii A i B NTT System S.A. w KDPW

Raport 43/2007 - zbycie praw do akcji serii C NTT System S.A. przez Członka Rady Nadzorczej

Raport 42/2007 - Tekst jednolity Statutu NTT System
- Statut NTT System S.A. - tekst jednolity 10.07.2007

Raport 41/2007 - Powołanie członka Rady Nadzorczej NTT System

Raport 40/2007 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej NTT System

Raport 39/2007 - Znaczący akcjonariusze na WZA w dniu 09.07.2007

Raport 38/2007 - Uchwały podjęte na ZWZA NTT System 09.07.2007
- Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System w dn. 09.07.2007

Raport 37/2007 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C

Raport 36/2007 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2006r. i ocena Rady Nadzorczej nt. sytuacji Spółki
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2006r

Raport 35/2007 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System w dn. 09.07.2007
- Projekty uchwał na ZWZ

Raport 34/2007 - Oświadczenie w sprawie przestrzegania w Spółce ładu korporacyjnego
- Ład korporacyjny NTT System - oświadczenie

Raport 33/2007 - informacje finansowe pro forma za 2006 r.
- informacja finansowa pro forma za 2006 r.
- sprawozdanie finansowe Sp. z o.o. 07.06.2006 r.
- opinia i raport z badania sprawozdania finansowego Sp z o.o. 07.06.2006
- sprawozdanie zarządu z działalności Sp. z o.o. 07.06.2006

Raport 32/2007 - Nabycie praw do akcji serii C NTT System S.A. przez Członka Rady Nadzorczej

Raport 31/2007 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. na dzień 09.07.2007 r.

Raport 30/2007 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w NTT System S.A.

Raport 29/2007 - Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2006 r.

Raport 28/2007 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w NTT System S.A.

Raport 27/2007 - Zawarcie umowy generalnej ubezpieczenia sprzętu komputerowego

Raport 26/2007 - Umowa znacząca - sprzedaż urządzeń na wyposażenie pracowni komputerowych zamawianych przez MEN w ramach przetargu - Zadanie C

Raport 25/2007 - Umowa znacząca - sprzedaż urządzeń na wyposażenie pracowni komputerowych zamawianych przez MEN w ramach przetargu - Zadanie B

Raport 24/2007 – Raport uzupełniający do raportu bieżącego nr 22/2007

Raport 23/2007 – Zawarcie umowy z Hyperion S.A.

Raport 22/2007 – Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2007 - informacja uzupełniająca

Raport 21/2007 – Terminy przekazywania raportów okresowych

Raport 20/2007 – Rejestracja podwyższenia kapitału w NTT System S.A.

Raport 19/2007 – Nabycie praw do akcji serii C NTT System S.A. przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej - korekta raportu bieżącego nr 18/2007

Raport 18/2007 – Zbycie praw do akcji serii C NTT System S.A. przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej

Raport 17/2007 – Zbycie praw do akcji serii C NTT System S.A. przez Członka Rady Nadzorczej

Raport 16/2007 – Zawarcie umowy znaczącej

Raport 15/2007 – Zbycie praw do akcji serii C NTT System S.A. przez Członka Rady Nadzorczej

Raport 14/2007 – Zbycie praw do akcji serii C NTT System S.A. przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej

Raport 13/2007 – Zakończenie subskrypcji akcji spółki NTT System Spółka Akcyjna

Raport 12/2007 – Wprowadzenie do obrotu giełdowego i ustalenie daty pierwszego notowania praw do nowych akcji serii C

Raport 11/2007 – Informacja w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji serii A, B i C oraz PDA serii C oraz w sprawie rejestracji przez KDPW S.A. PDA serii C

Raport 10/2007 – Treść uchwały podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 kwietnia 2007 r.

Raport 9/2007 – Oświadczenie NTT System S.A. w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego
- Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego NTT System S.A.

Raport 8/2007 – Uchwała o dokonaniu przydziału akcji serii C

Raport 7/2007 – Zatwierdzenie aneksu nr 4 do prospektu emisyjnego
- Aneks nr 4 do prospektu emisyjnego

Raport 6/2007 – Zatwierdzenie aneksu nr 3 do Prospektu emisyjnego
- Aneks nr 3 do prospektu emisyjnego

Raport 5/2007 – Rejestracja akcji oraz praw do akcji w KDPW S.A.

Raport 4/2007 – Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C

Raport 3/2007 – Zatwierdzenie aneksów nr 1 i 2 do prospektu emisyjnego
- Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego
- Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego

Raport 2/2007 – Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego aneksu nr 1

Raport 1/2007 – Przystąpienie do systemu ESPI