Raporty bieżące 2009

Raport 26/2009 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport 25/2009 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ
- Wykaz akcjonariuszy posiad. co najmniej 5% głosów

Raport 24/2009 - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęte na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2009 r.
- Treść uchwał podjetych na NWZA w dniu 31 l ipca 2009 r.

Raport 23/2009 - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 31.07.2009 r.
- Projekty uchwał NWZ 31.07.2009

Raport 22/2009 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System SA

Raport 21/2009 - Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% głosów na ZWZ
- Wykaz akcjonariuszy

Raport 20/2009 - Uchwała ZWZ NTT System SA w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2008

Raport 19/2009 - Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 29.06.2009 r.
- Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 29.06.2009 r.

Raport 18/2009 - Sprawozdania Rady Nadzorczej
- Oceny i rekomendacje RN
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności i ocena sytuacj i Spółki

Raport 17/2009 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 29 czerwca 2009 r.
- Projekty uchwał na ZWZ
- Załącznik do projektu uchwały

Raport 16/2009 - Propozycja wypłaty dywidendy z zysku spółki NTT System S.A. za rok 2008

Raport 15/2009 - Wybór biegłego rewidenta

Raport 14/2009 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. na dzień 29 czerwca 2009 r.

Raport 13/2009 - Decyzja w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę (Duchnów)

Raport 12/2009 - Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2009 roku

Raport 11/2009 - NTT System S.A. nabycie aktywów znacznej wartości

Raport 10/2009 - Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie skupu akcji własnych w celach inwestycyjnych

Raport 9/2009 - Uchwała Zarządu w sprawie skupu akcji własnych w celach inwestycyjnych

Raport 8/2009 - Zawarcie umowy kredytowej w rachunku bieżącym USD z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

Raport 7/2009 - Zawarcie umowy kredytowej w rachunku bieżącym PLN z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

Raport 6/2009 - Umowa z MCSI Ltd. Sp. z o.o.

Raport 5/2009 - Aneks do Umowy Kredytu w Rachunku Bieżącym Nr 2004/1001618733 z dnia 10 marca 2004 r.

Raport 4/2009 - Aneks do Umowy Kredytu Zaliczka Nr 2005/8 z dnia 06 grudnia 2005 roku

Raport 3/2009 - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku
- Wykaz informacj i przekazanych do publ icznej wiadomości w 2008 roku

Raport 2/2009 - Informacja dotycząca tzw. opcji walutowych i CIRS

Raport 1/2009 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku