Raporty bieżące 2013

Raport 17/2013 - Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring

Raport 16/2013 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013 r.

Raport 15/2013 - Ogłoszenie Strategii Spółki na lata 2013-2015
- Strategia Spółki na lata 2013-2015 - prezentacja

Raport 14/2013 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

Raport 13/2013 - Aneksy do umów kredytowych i umowy ramowej o linię rewolwingową z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

Raport 12/2013 - Zbycie akcji przez osobę zarządzającą

Raport 11/2013 - Informacja o Akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ NTT System S.A. w dniu 29 kwietnia 2013 r.
- Wykaz Akcjonariuszy obecnych na ZWZ NTT System S.A. w dniu 29.04.2013 r., posiadających co najmniej 5% głosów

Raport 10/2013 - Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

Raport 09/2013 - Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 29.04.2013 r.
- Treść uchwał podjętych na ZWZ NTT System S.A. w dniu 29 kwietnia 2013 r.

Raport 08/2013 - Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące niektórych spraw objętych porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 kwietnia 2013 r.
- Ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania zarzadu NTT System SA za 2012 r.
- Ocena wniosku zarzadu dot podziału zysku za 2012 r.
- Przyjęcie sprawozdania RN za 2012 r.
- Sprawozdanie RN za 2012 r.

Raport 07/2013 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 29 kwietnia 2013 r. wraz z uzasadnieniem
- Projekty uchwał na ZWZ NTT System S.A. w dniu 29 kwietnia 2013 r. wraz z uzasadnieniem

Raport 06/2013 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. na dzień 29 kwietnia 2013 roku
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ NTT System S.A. na dzień 29 kwietnia 2013 r.

Raport 05/2013 - Aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

Raport 04/2013 - Nabycie akcji własnych

Raport 03/2013 - Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

Raport 02/2013 - Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2012 roku do publicznej wiadomości
- Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomosci w 2012 r.

Raport 01/2013 - Terminarz i zakres przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013