Raporty bieżące 2014

Raport 27/2014 - Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring

Raport 26/2014 - Uzupełnienie niedoborów scaleniowych akcjami własnymi NTT System S.A.

Raport 25/2014 - Podpisanie i realizacja umów na dostawy do Sądu Apelacyjnego w Krakowie

Raport 24/2014 - Uchwała Zarządu KDPW w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki (scaleniem akcji)
 • Uchwała Nr 869/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.


Raport 23/2014 - Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami NTT System S.A. w związku z procedurą scalenia akcji
 • Uchwała Nr 1113/2014 - w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki NTT SYSTEM S.A.


Raport 22/2014 - Wyznaczenie Dnia Referencyjnego w procesie scalania akcji NTT System S.A., złożenie wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami i złożenie wniosku do KDPW o scalenie akcji NTT System S.A.

Raport 21/2014 - Rejestracja zmiany statutu Emitenta, w tym struktury kapitału zakładowego

Raport 20/2014 - Tekst jednolity Statutu Spółki
 • Statut Spółki tekst jednolity


Raport 19/2014 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

Raport 18/2014 - Zawarcie umowy o animację akcji

Raport 17/2014 - Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawy do Sądu Apelacyjnego w Krakowie

Raport 16/2014 - Powołanie Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kolejną kadencję, obejmującą okres od 8 października 2014 r. do 7 października 2016 r.

Raport 15/2014 - Informacja o Akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 27 czerwca 2014 r.
 • Wykaz Akcjonariuszy obecnych na ZWZ NTT System S.A. w dniu 27.06.2014 r., posiadających co najmniej 5% głosów


Raport 14/2014 - Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 27.06.2014 r.
 • Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 27 czerwca 2014 r.


Raport 13/2014 - Umorzenie udziałów i obniżenie kapitału zakładowego w Osowska 84 Development spółka z o.o. oraz obniżenie wkładów w Osowska 84 Development Spółka z o.o. spółka komandytowa

Raport 12/2014 - Rozwiązanie umowy o świadczenie usług animatora emitenta

Raport 11/2014 - Aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

Raport 10/2014 - Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące niektórych spraw objętych porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r.
 • Uchwała nr 1/20/05/2014 - Ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania zarzadu NTT System SA za 2013 r.

 • Uchwała nr 2/20/05/2014 - Ocena wniosku zarządu dot. podziału zysku za 2013 r.

 • Uchwała nr 3/20/05/2014 - Przyjęcie sprawozdania RN za 2013 r.

 • Sprawozdanie RN za 2013 r.


Raport 09/2014 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 27 czerwca 2014 r. wraz z uzasadnieniem
 • Treść projektów uchwał z uzasadnieniem na ZWZ NTT System S.A. w dniu 27 czerwca 2014 r.


Raport 08/2014 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. na dzień 27 czerwca 2014 roku
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie


Raport 07/2014 - Uchwała Zarządu NTT System S.A. w sprawie nabycia akcji własnych
 • Uchwała nr 1/2014/10 NTT System S.A. w sprawie nabycia akcji własnych Spółki


Raport 06/2014 - Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

Raport 05/2014 - Aneksy do umów kredytowych i umowy ramowej o linię rewolwingową z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

Raport 04/2014 - Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzeniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza Spółki

Raport 03/2014 - Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzeniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza Spółki

Raport 02/2014 - Terminarz i zakres przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014

Raport 01/2014 - Aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego