Raporty bieżące 2015

Raport 22/2015 - Powołanie Zarządu NTT System S.A. na kolejną kadencję

Raport 21/2015 - Zawarcie umowy znaczącej przez konsorcjum z udziałem spółki zależnej od Emitenta - NTT Technology Sp. z o.o.

Raport 20/2015 - Zmiany w składzie zarządu spółki zależnej NTT Technology Sp. z o.o.

Raport 19/2015 - Zawiadomienie otrzymane, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzeniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza Spółki

Raport 18/2015 - Zawiadomienie otrzymane, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzeniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza Spółki

Raport 17/2015 - Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring

Raport 16/2015 - Zawarcie umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

Raport 15/2015 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

Raport 14/2015 - Podpisanie istotnej umowy - faktoring

Raport 13/2015 - Aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

Raport 12/2015 - Umowa dystrybucyjna z Hewlett-Packard

Raport 11/2015 - Informacja o Akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 18 maja 2015 r.
  • Wykaz Akcjonariuszy obecnych na ZWZ NTT System S.A. w dniu 18.05.2015r., posiadających co najmniej 5% głosów


Raport 10/2015 - Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 18.05.2015 r.
  • Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 18 maja 2015 r.


Raport 09/2015 - Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

Raport 08/2015 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 18 maja 2015 r. wraz z uzasadnieniem
  • Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 18 maja 2015 r.


Raport 07/2015 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. na dzień 18 maja 2015 roku
  • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zakręcie


Raport 06/2015 - Rekomendacja Rady Nadzorczej NTT System S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Raport 05/2015 - Powołanie Członka Zarządu na funkcję Wiceprezesa Zarządu

Raport 04/2015 - Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2014 r i wypłaty dywidendy

Raport 03/2015 - Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej

Raport 02/2015 - Terminarz i zakres przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015

Raport 01/2015 - Aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego