Raporty bieżące 2016

2016-12-30 20:08
Raport 22/2016 - Uzupełnienie informacji przekazanej w raportach okresowych

2016-11-30 23:47
Raport 21/2016 - Podpisanie umowy ramowej

2016-11-24 23:14
Raport 20/2016 - Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej VII kadencji - uchwały Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej (uzupełnienie raportu bieżącego nr 12/2016 z dnia 9.05.2016 r.)

2016.10.20 13:57
Raport 19/2016 - Zawarcie znaczącej umowy przez konsorcjum z udziałem spółki zależnej (uzupełnienie raportu bieżącego nr 17/2016 z dnia 30.09.2016 r.)

2016.10.04 23:50
Raport 18/2016 - Zawarcie znaczącej umowy przez konsorcjum z udziałem spółki zależnej

2016.10.01 00:45
Raport 17/2016 - Zawarcie znaczącej umowy przez konsorcjum z udziałem spółki zależnej

2016.09.30 23:20
Raport 16/2016 - Aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

2016.07.14 15:21
Raport 15/2016 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

2016.07.13 09:03
Raport 14/2016 - Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring

Raport 13/2016 - Aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

Raport 12/2016 - Powołanie Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kolejną kadencję, obejmującą okres od 8 października 2016 r. do 7 października 2018 r.

Raport 11/2016 - Informacja o Akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 9 maja 2016 r.
  • Wykaz Akcjonariuszy obecnych na ZWZ NTT System, S.A. w dniu 09.05.2016 r., posiadających co najmniej 5% głosów.


Raport 10/2016 - Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 09.05.2016 r.
  • Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 09 maja 2016 r.


Raport 9/2016 - Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

Raport 8/2016 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 9 maja 2016 r. wraz z uzasadnieniem
  • Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 09 maja 2016 r.


Raport 7/2016 - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Raport 6/2016 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. na dzień 9 maja 2016 roku
  • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zakręcie


Raport 5/2016 - Rekomendacja Rady Nadzorczej NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2015 r i wypłaty dywidendy
  • Uchwała nr 1/05/04/2016 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 5 kwietnia 2016 roku


Raport 4/2016 - Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2015 r i wypłaty dywidendy

Raport 3/2016 - Zawarcie umowy znaczącej przez konsorcjum z udziałem spółki zależnej od Emitenta - NTT Technology Sp. z o.o. (uzupełnienie raportu bieżącego nr 21/2015 z dnia 8.12.2015 r.)

Raport 2/2016 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Raport 1/2016 - Terminarz i zakres przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016