Raporty bieżące 2017

2017-12-23 00:07
Raport 29/2017 - Uzupełnienie informacji przekazanej w raporcie bieżacym nr 7/2017

2017-11-10 15:12
Raport 28/2017 - Informacja o wybranych wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za pierwsze trzy kwartały 2017 roku

2017-10-12 16:25
Raport 27/2017 - Rezygnacja Członka Zarządu

2017-10-05 23:57
Raport 26/2017 - Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

2017-09-22 19:48
Raport 25/2017 - Nabycie akcji własnych

2017-09-21 22:12
Raport 24/2017 - Nabycie akcji własnych

2017-09-21 15:16
Raport 23/2017 - Nabycie akcji własnych

2017-09-14 23:56
Raport 22/2017 - Nabycie akcji własnych

2017-09-01 08:54
Raport 21/2017 - Informacja o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

2017-08-04 21:42
Raport 20/2017 - Informacja o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w I półroczu 2017 r.

2017-07-19 00:51
Raport 19/2017 - Korekta błędu pisarskiego w raporcie bieżącym nr 18/2017
  • Wykaz Akcjonariuszy obecnych na ZWZ NTT System S.A. w dniu 26.06.2017r., posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu


2017-07-19 00:00
Raport 18/2017 - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2017 - informacja o Akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 26 czerwca 2017r.
  • Wykaz Akcjonariuszy obecnych na ZWZ NTT System S.A. w dniu 26.06.2017r., posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu


2017-07-18 23:34
Raport 17/2017 - Powołanie Komitetu Audytu

2017-07-17 23:41
Raport 16/2017 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

2017-07-14 21:45
Raport 15/2017 - Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring

2017-06-26 19:22
Raport 14/2017 - Informacja o Akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r.
  • Wykaz Akcjonariuszy obecnych na ZWZ NTT System S.A. w dniu 26.06.2017 r., posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu


2017-06-26 18:27
Raport 13/2017 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2017 r.
  • Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r.


2017-06-26 16:45
Raport 12/2017 - Uchwała w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2016 r., podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r.

2017-06-12 23:25
Raport 11/2017 - Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring

2017-05-30 23:35
Raport 10/2017 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r. wraz z uzasadnieniem
  • Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r.


2017-05-30 23:07
Raport 09/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. na dzień 26 czerwca 2017 roku
  • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zakręcie


2017-05-29 23:58
Raport 08/2017 - Aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie

2017-05-24 23:59
Raport 07/2017 - Uzupełnienie informacji przekazanej w raporcie bieżacym nr 22/2016

2017-05-15 13:35
Raport 06/2017 - Zawiadomienie otrzymane, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzeniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza Spółki

2017-04-24 23:53
Raport 05/2017 - Rekomendacja Rady Nadzorczej NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok
  • Uchwała nr 2/24/04/2017 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 24 kwietnia 2017 roku


2017-04-24 23:37
Raport 04/2017 - Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok

2017-04-20 09:17
Raport 03/2017 - Uchylenie Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie wydanej w stosunku Emitenta

2017-04-11 22:53
Raport 02/2017 - Informacja o wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

2017-02-01 22:43
Raport 01/2017 - Terminarz i zakres przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017