Raporty bieżące 2018

2018-12-10 12:37
Raport 29/2018 - Informacja o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

2018-11-30 19:26
Raport 28/2018 - Otrzymanie przez NTT System S.A. Wyników Kontroli od Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie

2018-10-31 12:09
Raport 27/2018 - Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring

2018-10-24 14:35
Raport 26/2018 - Powołanie Zarządu NTT System S.A. na kolejną kadencję

2018-10-23 16:26
Raport 25/2018 - Uchylenie Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie wydanej w stosunku Emitenta

2018-10-11 16:1
Raport 24/2018 - Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitetu Audytu

2018-10-08 15:54
Raport 23/2018 - Otrzymanie przez NTT System S.A. Wyników Kontroli od Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie

2018-09-12 20:13
Raport 22/2018 - Informacja o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w I półroczu 2018 r.

2018-08-17 08:12
Raport 21/2018 - Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring

2018-08-08 15:36
Raport 20/2018 - Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring

2018-07-05 12:08
Raport 19/2018 - Otrzymanie przez NTT System S.A. Wyniku Kontroli od Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie

2018-06-15 16:50
Raport 18/2018 - Informacja o Akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r.
  • Wykaz Akcjonariuszy obecnych na ZWZ NTT System S.A. w dniu 13.06.2018 r., posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu


2018-06-13 17:34
Raport 17/2018 - Powołanie Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kolejną kadencję, obejmującą okres od 8 października 2018r. do 7 października 2020 r.

2018-06-13 16:50
Raport 16/2018 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 czerwca 2018 r.
  • Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r.


2018-06-13 15:55
Raport 15/2018 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

2018-06-13 15:17
Raport 14/2018 - Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

2018-05-30 17:32
Raport 13/2018 - Aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie

2018-05-30 17:15
Raport 12/2018 - Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

2018-05-18 01:36
Raport 11/2018 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r. wraz z uzasadnieniem.
  • Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018r.


2018-05-18 00:42
Raport 10/2018 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. na dzień 13 czerwca 2018 r.
  • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zakręcie.


2018-05-17 23:51
Raport 09/2018 - Informacja o wybranych wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za I kwartał 2018 roku.

2018-05-10 19:41
Raport 08/2018 - Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok oraz deklaracji wypłaty dywidendy.

2018-05-10 19:25
Raport 07/2018 - Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok oraz deklaracji wypłaty dywidendy.

2018-04-13 16:31
Raport 06/2018 - Otrzymanie przez NTT System S.A. Wyniku Kontroli od Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie.

2018-04-05 23:33
Raport 05/2018 - Nabycie akcji własnych.

2018-04-04 21:43
Raport 04/2018 - Otrzymanie przez NTT System S.A. Wyniku Kontroli od Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie.

2018-03-16 16:06
Raport 03/2018 - Informacja o wybranych wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za 2017 rok.

2018-02-16 20:36
Raport 02/2018 - Informacja o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

2018-01-18 23:43
Raport 01/2018 - Terminy i zakres publikacji raportów okresowych NTT System S.A. w 2018 roku.