Raporty bieżące 2020

2020-12-22

15:36

Raport 37/2020 - Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z PKO Faktoring S.A.

2020-12-03

14:22

Raport 36/2020 - Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z Coface Poland Factoring Sp. z o.o.

2020-12-03

14:20

Raport 35/2020 - Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z PKO Faktoring S.A.

2020-12-01

13:24

Raport 34/2020 - Zawarcie Aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

2020-11-24

21:09

Raport 33/2020 - Aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie

2020-11-22

23:40

Raport 32/2020 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego NTT System S.A. za III kwartał 2020 roku

2020-11-17

15:56

Raport 31/2020 - Informacja o wybranych wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za III kwartał 2020 roku

2020-11-16

16:10

Raport 30/2020 - Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z Pekao Faktoring Sp.o.o.

2020-10-22

12:57

Raport 29/2020 - Realizacja zamówienia przez konsorcjum z udziałem NTT System S.A.

2020-10-08

16:54

Raport 28/2020 - Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitetu Audytu

2020-10-05

16:47

Raport 27/2020 -Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku

16:47

Załącznik do raportu bieżącego 27/2020

2020-09-07

11:36

Raport 26/2020 - Informacja o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w I półroczu 2020 r.

2020-07-24

18:49

Raport 25/2020 - Zawarcie znaczącej umowy przez konsorcjum z udziałem NTT System S.A.

2020-07-06

14:22

Raport 24/2020 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NTT System S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku.

14:22

Załącznik do raportu 24/2020 - Wykaz Akcjonariuszy

2020-06-30

18:01

Raport 23/2020 - Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.

2020-06-30

17:53

Raport 22/2020 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.

17:53

Załącznik do raportu 22/2020 - Akt notarialny ZWZ 30-06-2020 r.

2020-06-16

16:26

Raport 21/2020 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

2020-06-03

18:20

Raport 20/2020 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NTT System S.A. na dzień 30 czerwca 2020 r.

18:20

Załącznik do raportu 20/2020 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ NTT System na dzień 30 czerwca 2020 r.

18:20

Załącznik do raportu 20/2020 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.wraz z uzasadnieniem

18:20

Załącznik do raportu 20/2020 - Polityka wynagrodzeń - załącznik do uchwały nr 22

2020-05-29

17:27

Raport 19/2020 - Prolongata zapadalności kredytów w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie

2020-05-27

17:00

Raport 18/2020 - Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring

2020-05-21

14:52

Raport 17/2020 - Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok

2020-05-21

14:01

Raport 16/2020 - Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok

2020-05-14

16:39

Raport 15/2020 - Zawarcie Aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

2020-05-12

22:03

Raport 14/2020 - Raporty roczne za 2019 r.

2020-04-27

23:52

Raport 13/2020 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok

2020-03-25

15:16

Raport 12/2020 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok

2020-03-16

14:06

Raport 11/2020 - Informacja nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność NTT System S.A.

2020-02-29

22:47

Raport 10/2020 - Rejestracja zmiany Statutu NTT System S.A.

22:47

Załącznik do raportu 10/2020 - Uchwała nr 3 NWZ 11-02-2020 - treść zmian w Statucie NTT System S.A.

22:47

Załącznik do raportu 10/2020 - Tekst jednolity Statutu NTT System S.A (uwzględniający ostatnie zmiany wprowadzone uchwałą nr 4 NWZz dnia 11 lutego 2020 roku

2020-02-28

17:18

Raport 09/2020 - Nabycie akcji własnych

2020-02-27

16:39

Raport 08/2020 - Nabycie akcji własnych

2020-02-14

14:16

Raport 07/2020 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 11 lutego 2020 r.

14:16

Załącznik do raportu 07/2020 - Wykaz akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 11 lutego 2020 roku

2020-02-11

17:34

Raport 06/2020 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 11 lutego 2020 r.

17:34

Załącznik do raportu 06/2020 - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 11 lutego 2020 roku

2020-01-31

16:18

Raport 05/2020 - Terminy i zakres publikacji raportów okresowych NTT System S.A. w 2020 roku

2020-01-28

16:07

Raport 04/2020 - Podpisanie umowy faktoringu krajowego z Pekao Faktoring Sp.o.o.

2020-01-15

18:31

Raport 03/2020 - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 11 lutego 2020 r. wraz z uzasadnieniem

18:31

Załącznik do raportu 03/2020 - Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 11 lutego 2020 r.

18:21

Raport 02/2020 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. na dzień 11 lutego 2020 r.

18:21

Załącznik do raportu 02/2020 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.

2020-01-02

16:43

Raport 01/2020 - Nabycie akcji własnych