Raporty bieżące 2023

2023-12-29

19:19

Raport 18/2023Podpisanie Aneksu do umowy faktoringu odwrotnego z Pekao Faktoring Sp. z.o.o.

2023-12-20

20:10

Raport 17/2023 Zawarcie umowy Kredytu Rewolwingowego z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

2023-11-30

16:39

Raport 16/2023 Zawarcie Aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

2023-10-08

21:27

Raport 15/2023 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

21:27

Załącznik do raportu 15/2023 Zawiadomienie o nabyciu akcji spółki w trybie art 19 MAR 2023-10-06.

2023-09-06

08:23

Raport 14/2023 Informacja o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w I półroczu 2023 r.

2023-08-25

16:58

Raport 13/2023 Zawarcie umowy Kredytu Rewolwingowego z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

2023-08-23

16:52

Raport 12/2023 Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki

2023-08-22

16:54

Raport 11/2023 Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki

2023-08-02

15:03

Raport 10/2023 Podpisanie umowy faktoringu odwrotnego z Pekao Faktoring Sp. z.o.o.

2023-07-05

15:33

Raport 09/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 28 czerwca 2023 roku.

15:33

Załącznik do raportu 09/2023 Lista akcjonariuszy 5%.

15:26

Raport 07/2023 Korekta raportu Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 28 czerwca 2023 roku - sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

15:26

Załącznik do raportu 07/2023 korekta Akt notarialny Repetytorium A nr 3321/2023 - sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

15:26

Załącznik do raportu 07/2023 korekta Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 28 czerwca 2023 roku

2023-06-28

17:13

Raport 08/2023 Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT Sys tem S.A. w dniu 28 czerwca 2023 roku

17:13

Załącznik do raportu bieżącego 08/2023

17:06

Raport 07/2023 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 28 czerwca 2023 roku

17:06

Załącznik do raportu bieżącego 07/2023

2023-06-01

16:31

Raport 06/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NTT System S.A. na dzień 28 czerwca 2023 roku

16:31

Załącznik do raportu bieżącego 06/2023
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NTT System S.A. za rok 2022

16:31

Załącznik do raportu bieżącego 06/2023
Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem

16:31

Załącznik do raportu bieżącego 06/2023
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 r. dla WZA

16:31

Załącznik do raportu bieżącego 06/2023
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2023-05-26

15:27

Raport 05/2023 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

15:10

Raport 04/2023 Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2022

2023-05-24

17:05

Raport 03/2023 Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok

2023-02-16

17:24

Raport 02/2023 Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z PKO Faktoring S.A.

2023-01-30

12:56

Raport 01/2023 Terminy i zakres publikacji raportów okresowych NTT System S.A. w 2023 roku