Raporty okresowe 2017

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2017
2018.03.21 22:58
Skonsolidowany raport roczny RS 2017
- List Prezesa Zarządu NTT System S.A.
- Oświadczenie Zarządu
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2017 r.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 2017 r.
- Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r.

RAPORT ROCZNY 2017
2018.03.21 22:55
Raport roczny R 2017
- List Prezesa Zarządu NTT System S.A.
- Oświadczenie Zarządu
- Roczne Sprawozdanie Finansowe Spółki
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.
- Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2017 r.

WYNIKI FINANSOWE - III KWARTAŁ 2017
2017.11.17 23:59
Raport kwartalny Q3 / 2017
- Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2017 r.

WYNIKI FINANSOWE - I PÓŁROCZE 2017
2017.09.01 23:59
Raport półroczny PSr 2017
- Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 r.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za I półrocze 2017 r.
- Oświadczenia Zarządu NTT System S.A.
- Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku.
- Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku.

WYNIKI FINANSOWE - I KWARTAŁ 2017
2017.05.19 22:22
Raport kwartalny Q1 / 2017
- Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017 r.