Raporty okresowe 2019

WYNIKI FINANSOWE - III KWARTAŁ 2019

2019.11.20

Raport kwartalny Q3 / 2019

2019.11.20

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 30 września 2019 r.

WYNIKI FINANSOWE - I PÓŁROCZE 2019

2019.09.25

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019

2019.09.25

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres od 1 stycznia 2019 do 30 czerwca 2019 r.

2019.09.25

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za I półrocze 2019 r.

2019.09.25

Oświadczenie Zarządu NTT System S.A.

2019.09.25

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego NTT System S.A.

2019.09.25

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A.

WYNIKI FINANSOWE - I KWARTAŁ 2019

2019.05.30

Raport kwartalny Q1 / 2019

2019.05.30

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 r.