Raporty okresowe 2019

WYNIKI FINANSOWE - SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2019

2020.05.13

Skonsolidowany raport roczny RS / 2019

2020.05.13

List Prezesa Zarządu NTT System S.A.

2020.05.13

Oświadczenie Zarządu w sprawie sprawozdań

2020.05.13

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku

2020.05.13

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System za 2019 rok

2020.05.13

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. sporządzone według MSS

2020.05.13

Informacja Zarządu dotycząca Firmy Audytorskiej

2020.05.13

Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu

2020.05.13

Uchwała 2/13/05/2020 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 13 maja 2020 roku

2020.05.13

Uchwała 3/13/05/2020 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 13 maja 2020 roku

WYNIKI FINANSOWE - RAPORT ROCZNY 2019

2020.05.13

Raport roczny R 2019

2020.05.13

List Prezesa Zarządu NTT System S.A.

2020.05.13

Oświadczenie Zarządu w sprawie sprawozdań

2020.05.13

Roczne Sprawozdanie Finansowe Spółki NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.sporządzone według MSSF

2020.05.13

Sprawozdanie Zarządu z działalności NTT System S.A. za 2019 r.

2020.05.13

Informacja Zarządu dotycząca Firmy Audytorskiej

2020.05.13

Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu

2020.05.13

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku

2020.05.13

Uchwała 1/13/05/2020 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 13 maja 2020 roku

2020.05.13

Uchwała 3/13/05/2020 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 13 maja 2020 roku

WYNIKI FINANSOWE - III KWARTAŁ 2019

2019.11.20

Raport kwartalny Q3 / 2019

2019.11.20

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 30 września 2019 r.

WYNIKI FINANSOWE - I PÓŁROCZE 2019

2019.09.25

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019

2019.09.25

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres od 1 stycznia 2019 do 30 czerwca 2019 r.

2019.09.25

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za I półrocze 2019 r.

2019.09.25

Oświadczenie Zarządu NTT System S.A.

2019.09.25

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego NTT System S.A.

2019.09.25

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A.

WYNIKI FINANSOWE - I KWARTAŁ 2019

2019.05.30

Raport kwartalny Q1 / 2019

2019.05.30

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 r.