Raporty bieżące 2010

Raport 31/2010 - Informacja o akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 21 grudnia 2010 r.
- Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent l iczby głosów na NWZA Spółki w dniu 21 grudnia 2010 roku

Raport 30/2010 - Uchwały podjęte na NWZ w dniu 21.12.2010 r.
- Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 21.12.2010 r.

Raport 29/2010 - Podpisanie umowy ramowej z CPI MSWiA

Raport 28/2010 - Projekty uchwał na NWZ NTT System S.A. na dzie 21 grudnia 2010 r. wraz z uzasadnieniem
- Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 21 grudnia 2010 r.

Raport 27/2010 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. na dzień 21 grudnia 2010 roku
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ NTT System S.A. na dzień 21 grudnia 2010 r.

Raport 26/2010 - Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2010 roku

Raport 25/2010 - Przystąpienie do spółki Osowska 84 Development Spółka z o.o i zawiązanie spółki Osowska 84 Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Raport 24/2010 - Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki IT Commerce Sp. z o.o.

Raport 23/2010 - Zmiana siedziby NTT System S.A.

Raport 22/2010 - Likwidacja spółki zależnej IT Commerce Sp. z o.o.

Raport 21/2010 - Podpisanie umowy ramowej z MSWiA

Raport 20/2010 - Zbycie udziałów spółki zależnej

Raport 19/2010 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport 18/2010 - Uzupełnienie Jednostkowego i Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2009 r. w zakresie informacji na temat Komitetu Audytu

Raport 17/2010 - Informacja o akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 28 czerwca 2010r.
- Wykaz akcjonariuszy posiad. co najmniej 5% głosów

Raport 16/2010 - Zawarcie umowy kredytu obrotowego z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Raport 15/2010 - Korekta raportu bieżącego nr 13/2010 z dnia 29.06.2010 r. - sprostowanie pomyłki pisarskiej
- Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 28.06.2010 r.

Raport 14/2010 - Powołanie Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kolejną kadencję

Raport 13/2010 - Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 28.06.2010r.
- Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 28 czerwca 2010r.
(Dokument zawiera pomyłki pisarskie. Sprostowanie w raporcie nr 15/2010)

Raport 12/2010 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2009 r. oraz ocena sytuacji Spółki
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej NTT System S.A. za rok obrotowy 2009

Raport 11/2010 - Podpisanie istotnej umowy - faktoring

Raport 10/2010 - Projekty uchwał na ZWZ NTT System S.A. na dzień 28 czerwca 2010 r. wraz z uzasadnieniem
- Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 28 czerwca 2010r.

Raport 9/2010 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. na dzień 28 czerwca 2010 roku oraz treść projektów uchwał
- Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System Spółka Aakcyjna z siedzibą w Warszawie

- Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System Spółka Aakcyjna z siedzibą w Warszawie

Raport 8/2010 - Zamówienie na dostawę towarów

Raport 7/2010 - Zbycie akcji Content Value S.A.

Raport 6/2010 - Aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

Raport 5/2010 - Aneksy do umów kredytowych i umowy ramowej o linię rewolwingową z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

Raport 4/2010 - Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2009 r.

Raport 3/2010 - Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2009 roku do publicznej wiadomości.
- Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku

Raport 2/2010 - Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2010

Raport 1/2010 - Umowa o kredyt w rachunku bieżącym z Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie