Raporty bieżące 2011

Raport 19/2011 - Nabycie akcji NTT System S.A. przez Członka Rady Nadzorczej

Raport 18/2011 - Nabycie akcji NTT System S.A. przez Członka Rady Nadzorczej

Raport 17/2011 - Nabycie akcji NTT System S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Zarządu

Raport 16/2011 - Aneks do umowy i umowa kredytu w rachunku bieżącym z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

Raport 15/2011 - Rejestracja zmiany statutu Emitenta
- STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ - tekst jednolity

Raport 14/2011 - Rezygnacja Członka Zarządu

Raport 13/2011 - Tekst jednolity Statutu Spółki
- STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ - tekst jednolity

Raport 12/2011 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport 11/2011 - Informacja o akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 4 lipca 2011 r.
- Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów

Raport 10/2011 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromaczeniu w dniu 04.07.2011 r.
- Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04.07.2011 r.

Raport 9/2011 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2010 r. oraz ocena sytuacji Spółki
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2010

Raport 8/2011 - Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące niektórych spraw objętych porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 4 lipca 2011 r.
- Ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania zarzadu za NTT System SA za 2010r.
- Ocena wniosku zarzadu dot pokrycia straty za 2010 r.
- Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2010r.
- Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania zarzadu z dzial Grupy Kapitałowej za 2010 r.

Raport 7/2011 - Projekty uchwał na ZWZ NTT System S.A. na dzień 4 lipca 2011 r. wraz z uzasadnieniem
- Projekty uchwał na ZWZ NTT System S.A. na dzień 4 l ipca 2011 r. wraz z uzasadnieniem

Raport 6/2011 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. na dzień 4 lipca 2011 roku oraz treść projektów uchwał
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ NTT System S.A. na dzień 4 l ipca 2011 r.

Raport 5/2011 - Aneksy do umów kredytowych i umowa ramowa o linię rewolwingową z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

Raport 4/2011 - Aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

Raport 3/2011 - Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2010 roku do publicznej wiadomości.
- NTT System S.A. – wykaz informacji przekazanych w 2010 roku.

Raport 2/2011 - Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2011

Raport 1/2011 - Nabycie udziałów w spółce zależnej