Raporty bieżące 2019

2019-12-19

11:09

Raport 31/2019 - Korekta raportu bieżącego nr 31/2019 - Nabycie akcji własnych

2019-12-18

16:29

Raport 31/2019 - Nabycie akcji własnych

2019-12-16

17:12

Raport 30/2019 - Nabycie akcji własnych

2019-12-12

17:20

Raport 29/2019 - Nabycie akcji własnych

2019-12-09

17:16

Raport 28/2019 - Nabycie akcji własnych

2019-12-06

17:08

Raport 27/2019 - Nabycie akcji własnych

2019-11-22

15:39

Raport 26/2019 - Podpisanie aneksu do umowy faktoringu

2019-11-08

23:25

Raport 25/2019 - Zakończenie postępowania kontrolnego

2019-09-20

08:17

Raport 24/2019 - Informacja o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w I półroczu 2019 r.

2019-08-23

11:20

Raport 23/2019 - Nabycie akcji własnych

2019-08-21

16:14

Raport 22/2019 - Nabycie akcji własnych

2019-08-14

15:45

Raport 21/2019 - Rozpoczęcie skupu akcji własnych spółki NTT System S.A.

2019-07-01

15:34

Raport 20/2019 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku.

15:34

Załącznik do raportu 20/19 - Wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku w Zakręcie, przy ul. Trakt Brzeski 89 posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów

2019-06-25

19:02

Raport 19/2019 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 25 czerwca 2019 r.

19:02

Załącznik do raportu 19/19 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku

17:21

Raport 18/2019 - Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

2019-06-10

17:03

Korekta Raportu bieżącego nr 14/2019 - korekta błędu pisarskiego

2019-06-06

17:09

Raport 17/2019 - Zmiana porządku obrad, na skutek zgłoszenia przez Akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 KSH projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 25-06-2019 roku

17:09

Załącznik do raportu 17/2019

2019-05-31

15:55

Raport 16/2019 - Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring

15:45

Raport 15/2019 - Aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie

15:35

Raport 14/2019 - Zawarcie Aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

2019-06-10 17:03

Korekta Raportu bieżącego nr 14/2019 - korekta błędu pisarskiego

2019-05-24

11:58

Raport 13/2019 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 25 czerwca 2019 r. wraz z uzasadnieniem

11:58

Załącznik do raportu 13/19 - Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku

11:30

Raport 12/2019 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. na dzień 25 czerwca 2019 r

11:30

Załącznik do raportu 12/19 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. na dzień 25 czerwca 2019 r

2019-05-17

16:06

Raport 11/2019 - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2019 roku

2019-05-10

16:17

Raport 10/2019 - Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok oraz deklaracji wypłaty dywidendy

2019-05-09

17:11

Raport 09/2019 - Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie skupu akcji spółki

17:11

Załącznik do raportu 09/19 - Uchwała nr 2/2019/03 w sprawie rekomendacji Zarządu NTT System S.A. dotyczącej nabywania (skupu) przez Spółkę akcji własnych

16:42

Raport 08/2019 - Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok

2019-03-20

10:17

Raport 07/2019 - Informacja o wybranych wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za 2018 rok

10:14

Raport 06/2019 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

2019-03-15

11:12

Raport 05/2019 - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta - NTT Technology Sp. z o.o.

2019-02-15

15:54

Raport 04/2019 - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta - NTT Technology Sp. z o.o.

2019-01-29

11:26

Raport 03/2019 - Terminy i zakres publikacji raportów okresowych NTT System S.A. w 2019 roku

2019-01-18

10:23

Raport 02/2019 - Nabycie akcji własnych

2019-01-17

11:15

Raport 01/2019 - Nabycie akcji własnych