Raporty bieżące 2021

2021-12-28

23:55

Raport 22/2021 Nabycie akcji własnych

2021-12-08

16:56

Raport 21/2021 Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z PKO Faktoring S.A.

2021-11-30

16:57

Raport 20/2021 Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie

16:52

Raport 19/2021 Zawarcie Aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

14:11

Raport 18/2021 Skup akcji własnych spółki NTT System S.A.

2021-11-29

15:18

Raport 17/2021 Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z Coface Poland Factoring Sp. z o.o.

2021-10-21

16:29

Raport 16/2021 Powołanie Zarządu NTT System S.A. na VII kadencję

2021-10-06

17:12

Raport 15/2021 Podpisanie umowy faktoringu odwrotnego z Pekao Faktoring Sp. z.o.o.

2021-09-20

17:10

Raport 14/2021 -Podpisanie umowy faktoringu odwrotnego z PKO Faktoring S.A.

2021-09-13

16:02

Raport 13/2021 -Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z Pekao Faktoring Sp. z o.o.

2021-09-03

22:56

Raport 12/2021 - Informacja o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w I półroczu 2021 r.

2021-07-02

17:14

Raport 11/2021 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NTT System S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku

17:14

Załącznik do raport 11/2021 - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA NTT System S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku

2021-06-29

17:37

Raport 10/2021 - Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dn.29-06-2021

17:26

Raport 09/2021 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku

17:26

Załącznik do raport 09/2021 - Uchwały WZA a 3656-2021

2021-06-23

16:59

Raport 08/2021 - Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z Coface Poland Factoring Sp. z o.o.

2021-06-02

23:52

Raport 07/2021 - Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za I kwartał 2021 r.

23:52

Załącznik do raportu 07/2021 - Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za I kwartał 2021 r.

16:39

Raport 06/2021 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NTT System S.A. na dzień 29 czerwca 2021 roku

16:39

Załącznik do raportu 06/2021 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ NTT System na dzień 29 czerwca 2021 r.

16:39

Załącznik do raportu 06/2021 - Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.

16:39

Załącznik do raportu 06/2021 - Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NTT System S.A. za lata 2019 i 2020

2021-05-28

16:00

Raport 05/2021 - Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok

15:57

Raport 04/2021 - Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok

2021-04-12

23:59

Raport 03/2021 - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok

2021-03-28

9:21

Raport 02/2021 - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok

2021-01-30

12:46

Raport 01/2021 - Terminy i zakres publikacji raportów okresowych NTT System S.A. w 2021 roku