Raporty okresowe 2016

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2016
2017.03.21 17:31
Skonsolidowany raport roczny RS 2016
- List Prezesa Zarządu NTT System S.A.
- Oświadczenie Zarządu
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2016 r.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 2016 r.
- Opinia i Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r.

RAPORT ROCZNY 2016
2017.03.21 17:21
Raport roczny R 2016
- List Prezesa Zarządu NTT System S.A.
- Oświadczenie Zarządu
- Roczne Sprawozdanie Finansowe Spółki
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.
- Opinia i Raport z badania sprawozdania finansowego za 2016 r.

WYNIKI FINANSOWE - III KWARTAŁ 2016
2016.11.14 22:41
Raport kwartalny Q3 / 2016
- Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2016 r.

WYNIKI FINANSOWE - I PÓŁROCZE 2016
2016.08.31 22:24
Raport półroczny PSr 2016
- Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 r.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za I półrocze 2016 r.
- Oświadczenia Zarządu NTT System S.A.
- Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku.
- Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku.

WYNIKI FINANSOWE - I KWARTAŁ 2016
Raport kwartalny Q1 / 2016
- Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2016 r.