Raporty okresowe 2018

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2018

2019-04-08 22:04
Skonsolidowany raport roczny RS 2018
List Prezesa Zarządu NTT System S.A.
Oświadczenie Zarządu w sprawie sprawozdań
Sprawozdanie MSSF 31.12.2018 skonsolidowane
Sprawozdanie Zarządu 31.12.2018 skonsolidowane
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r.
Informacja Zarządu dotycząca Firmy Audytorskiej
Ocena Rady Nadzorczej NTT System w sprawie sprawozdań
Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego GK oraz sprawozdania Zarządu.

RAPORT ROCZNY 2018

2019-04-08 22:01
Raport roczny R 2018
List Prezesa Zarządu NTT System S.A.
Oświadczenie Zarządu w sprawie sprawozdań
Sprawozdanie MSSF 31.12.2018 jednostkowe
Sprawozdanie Zarządu 31.12.2018 jednostkowe
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Informacja Zarządu dotycząca Firmy Audytorskiej
Ocena Rady Nadzorczej NTT System w sprawie sprawozdań
Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu.

WYNIKI FINANSOWE - III KWARTAŁ 2018

2018-11-19 20:10
Raport kwartalny Q3 / 2018
Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2018 r.

WYNIKI FINANSOWE - I PÓŁROCZE 2018

2018-09-17 17:05
Raport półroczny PSr 2018
Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za I półrocze 2018 r.
Oświadczenia Zarządu NTT System S.A.
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku.
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku.

WYNIKI FINANSOWE - I KWARTAŁ 2018

2018-05-21 11:33
Raport kwartalny Q1 / 2018
Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 r.