Raporty okresowe 2022

WYNIKI FINANSOWE - SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2022

2023.03.31

List Prezesa Zarządu

2023.03.31

Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2022 rok

2023.03.31

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NTT System za 2022 rok (ZIP)

2023.03.31

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NTT System za 2022 rok (xhtml viewer)

2023.03.31

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System za 2022 rok

2023.03.31

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2022 rok

2023.03.31

Oświadczenie Zarządu do jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok

2023.03.31

Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2022

2023.03.31

Ocena Rady Nadzorczej sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok

2023.03.31

Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu za 2022 rok

WYNIKI FINANSOWE - RAPORT ROCZNY 2022

2023.03.31

List Prezesa Zarządu

2023.03.31

Wybrane dane finansowe za 2022 rok

2023.03.31

Sprawozdanie finansowe NTT System za 2022 rok

2023.03.31

Sprawozdanie Zarządu z działalności NTT System za 2022 rok

2023.03.31

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2022 rok

2023.03.31

Oświadczenie Zarządu do jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok

2023.03.31

Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2022

2023.03.31

Ocena Rady Nadzorczej sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok

2023.03.31

Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu za 2022 rok

WYNIKI FINANSOWE - III KWARTAł 2022

2022.11.29

Raport kwartalny Q3/2022

2022.11.29

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 30 września 2022 r. sporządzone według MSSF

WYNIKI FINANSOWE - I PÓŁROCZE 2022

2022.09.30

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2022

2022.09.30

Oświadczenie zarządu w sprawie zgodności półrocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności

2022.09.30

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

2022.09.30

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NTT system S.A

2022.09.30

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System za okres od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022 r.wraz ze Skróconym Jednostkowym Sprawozdaniem Finansowym Jednostki Dominującej - NTT System S.A. za okres od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022 r.

2022.09.30

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za I półrocze 2022 r.

WYNIKI FINANSOWE - I KWARTAŁ 2022

2022.05.30

Raport kwartalny Q1 / 2022

2022.05.30

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.