Raporty okresowe 2022

WYNIKI FINANSOWE - III KWARTAł 2022

2022.11.29

Raport kwartalny Q3/2022

2022.11.29

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 30 września 2022 r. sporządzone według MSSF

WYNIKI FINANSOWE - I PÓŁROCZE 2022

2022.09.30

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2022

2022.09.30

Oświadczenie zarządu w sprawie zgodności półrocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności

2022.09.30

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

2022.09.30

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NTT system S.A

2022.09.30

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System za okres od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022 r.wraz ze Skróconym Jednostkowym Sprawozdaniem Finansowym Jednostki Dominującej - NTT System S.A. za okres od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022 r.

2022.09.30

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za I półrocze 2021 r.

WYNIKI FINANSOWE - I KWARTAŁ 2022

2022.05.30

Raport kwartalny Q1 / 2022

2022.05.30

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.