Raporty okresowy 2010

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2010
Skonsolidowany raport roczny RS 2010
- Pismo Prezesa Zarządu NTT System S.A.
- Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2010 r.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 2010 r.
- Opinia i Raport Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 r.

RAPORT ROCZNY 2010
Raport roczny R 2010
- Pismo Prezesa Zarządu NTT System S.A.
- Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
- Sprawozdanie finansowe za rok 2010
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 r.
- Opinia i Raport Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2010 r.

WYNIKI FINANSOWE - IV KWARTAŁ 2010
-Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010
-Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za IV kwartał 2010r.

WYNIKI FINANSOWE - III KWARTAŁ 2010
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010
- Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2010r.

WYNIKI FINANSOWE - I PÓŁROCZE 2010
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2010
- Raport biegłych rewidentów z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego
- Skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2010 - PSr2010
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapi tałowej za I półrocze 2010r.
- Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności spr. finansowego
- Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansow

WYNIKI FINANSOWE - I KWARTAŁ 2010
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010
- Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2010r.