Raporty okresowe 2020

WYNIKI FINANSOWE - III KWARTAŁ 2020

2020.11.25

Raport kwartalny Q3 / 2020

2020.11.25

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 r. sporządzone według MSSF

WYNIKI FINANSOWE - I PÓŁROCZE 2020 - KOREKTA

2020.10.05

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020

2020.10.05

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System za okres od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020 r.

2020.10.05

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za I półrocze 2020 r.

2020.10.05

Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności półrocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności

2020.10.05

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy NTT System

2020.10.05

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

WYNIKI FINANSOWE - I PÓŁROCZE 2020

2020.09.30

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020

2020.09.30

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System za okres od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020 r.

2020.09.30

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System za okres od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020 r.

2020.09.30

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za I półrocze 2020 r.

2020.09.30

Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności półrocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności

2020.09.30

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy NTT System

2020.09.30

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

WYNIKI FINANSOWE - I KWARTAŁ 2020

2020.05.29

Raport kwartalny Q1 / 2020

2020.05.29

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 r.