Raporty okresowe 2020

WYNIKI FINANSOWE - SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2020

2021.04.30

Skonsolidowany raport roczny RS / 2020

2021.04.30

List Prezesa Zarządu NTT System S.A.

2021.04.30

Oświadczenie Zarządu w sprawie sprawozdań

2021.04.30

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku

2021.04.30

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System za 2020 rok

2021.04.30

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. sporządzone według MSS

2021.04.30

Informacja Zarządu dotycząca Firmy Audytorskiej

2021.04.30

Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu

2021.04.30

Uchwała 2/30/04/2021 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 30 kwietnia 2021 roku

2021.04.30

Uchwała 3/30/04/2021 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 30 kwietnia 2021 roku

WYNIKI FINANSOWE - RAPORT ROCZNY 2020

2021.04.30

Raport roczny R 2020

2021.04.30

List Prezesa Zarządu NTT System S.A.

2021.04.30

Oświadczenie Zarządu w sprawie sprawozdań

2021.04.30

Roczne Sprawozdanie Finansowe Spółki NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. sporządzone według MSSF

2021.04.30

Sprawozdanie Zarządu z działalności NTT System S.A. za 2020 r.

2021.04.30

Informacja Zarządu dotycząca Firmy Audytorskiej

2021.04.30

Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu

2021.04.30

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku

2021.04.30

Uchwała 1/30/04/2021 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 30 kwietnia 2021 roku

2021.04.30

Uchwała 3/30/04/2021 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 30 kwietnia 2021 roku

WYNIKI FINANSOWE - III KWARTAŁ 2020

2020.11.25

Raport kwartalny Q3 / 2020

2020.11.25

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 r. sporządzone według MSSF

WYNIKI FINANSOWE - I PÓŁROCZE 2020 - KOREKTA

2020.10.05

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020

2020.10.05

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System za okres od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020 r.

2020.10.05

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za I półrocze 2020 r.

2020.10.05

Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności półrocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności

2020.10.05

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy NTT System

2020.10.05

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

WYNIKI FINANSOWE - I PÓŁROCZE 2020

2020.09.30

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020

2020.09.30

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System za okres od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020 r.

2020.09.30

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System za okres od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020 r.

2020.09.30

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za I półrocze 2020 r.

2020.09.30

Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności półrocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności

2020.09.30

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy NTT System

2020.09.30

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

WYNIKI FINANSOWE - I KWARTAŁ 2020

2020.05.29

Raport kwartalny Q1 / 2020

2020.05.29

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 r.