Raporty okresowe 2021

WYNIKI FINANSOWE - SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2021

2022.04.29

Skonsolidowany raport roczny SRR / 2021

2022.04.29

List Prezesa Zarządu

2022.04.29

Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2021 rok

2022.04.29

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NTT System za 2021 rok (ZIP)

2022.04.29

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NTT System za 2021 rok (xhtml viewer)

2022.04.29

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System za 2021 rok

2022.04.29

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok

2022.04.29

Oświadczenie Zarządu dot. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok

2022.04.29

Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2021

2022.04.29

Ocena Rady Nadzorczej Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok

2022.04.29

Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu za 2021 rok

WYNIKI FINANSOWE - RAPORT ROCZNY 2021

2022.04.29

Raport roczny RR 2021

2022.04.29

List Prezesa Zarządu

2022.04.29

Wybrane dane finansowe za 2021 rok

2022.04.29

Sprawozdanie finansowe NTT System za 2021 rok

2022.04.29

Sprawozdanie Zarządu z działalności NTT System za 2021 rok

2022.04.29

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2021 rok

2022.04.29

Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok

2022.04.29

Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2021

2022.04.29

Ocena Rady Nadzorczej sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok

2022.04.29

Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu za 2021 rok

WYNIKI FINANSOWE - III KWARTAł 2021

2021.11.30

Raport kwartalny Q3/2021

2021.11.30

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 r. sporządzone według MSSF

WYNIKI FINANSOWE - I PÓŁROCZE 2021

2021.09.30

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021

2021.09.30

Oświadczenie zarządu w sprawie zgodności półrocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności

2021.09.30

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

2021.09.30

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NTT system S.A

2021.09.30

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System za okres od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 r.wraz ze Skróconym Jednostkowym Sprawozdaniem Finansowym Jednostki Dominującej - NTT System S.A. za okres od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 r.

2021.09.30

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za I półrocze 2021 r.

WYNIKI FINANSOWE - I KWARTAŁ 2021

2021.06.02

Raport kwartalny Q1 / 2021

2021.05.31

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 r.