Raporty okresowy 2009

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2009
Skonsolidowany Raport roczny RS 2009
- Pismo Prezesa Zarządu NTT System S.A.
- Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
- Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
- Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. sporządzone według MSSF
- Opinia i Raport Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 r.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za 2009 r.

RAPORT ROCZNY 2009
Raport roczny R 2009
- Pismo Prezesa Zarządu NTT System S.A.
- Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia Sprawozdania Finansowego
- Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. sporządzone według MSSF
- Opinia i Raport Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2009 r.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności NTT System S.A. z 2009 r.

WYNIKI FINANSOWE - IV KWARTAŁ 2009
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2009
- Sprawozdanie jednostkowe za IV kwartał 2009
- Sprawozdanie skonsolidowane za IV kwartał 2009
- Informacja dodatkowa do skróconego środrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IV kwartał 2009 r.

WYNIKI FINANSOWE - III KWARTAŁ 2009
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2009
-Sprawozdanie jednostkowe za III kwartał 2009
-Sprawozdanie skonsolidowane za III kwartał 2009
-Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2009 r.

WYNIKI FINANSOWE - RAPORT PÓŁROCZNY 2009
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2009
-Raport biegłych rewidentów z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego
-Skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 - PSr2009
-Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapi tałowej za I pół rocze 2009
-Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności spr. finansowego
-Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

WYNIKI FINANSOWE - I KWARTAŁ 2009
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2009
-Sprawozdanie jednostkowe za I kwartał 2009
-Sprawozdanie skonsolidowane za I kwartał 2009
-Informacja dodatkowa Q1