Raporty okresowe 2023

WYNIKI FINANSOWE - SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2023

2024.03.29

List Prezesa Zarządu

2024.03.29

Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2023 rok

2024.03.29

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NTT System za 2023 rok (ZIP)

2024.03.29

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System za 2023 rok

2024.03.29

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2023 rok

2024.03.29

Oświadczenie Zarządu do jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok

2024.03.29

Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2023

2024.03.29

Ocena Rady Nadzorczej sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok

2024.03.29

Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu za 2023 rok

WYNIKI FINANSOWE - RAPORT ROCZNY 2023

2024.03.29

List Prezesa Zarządu

2024.03.29

Wybrane dane finansowe za 2023 rok

2024.03.29

Sprawozdanie finansowe NTT System za 2023 rok

2024.03.29

Sprawozdanie Zarządu z działalności NTT System za 2023 rok

2024.03.29

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2023 rok

2024.03.29

Oświadczenie Zarządu do jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok

2024.03.29

Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2023

2024.03.29

Ocena Rady Nadzorczej sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok

2024.03.29

Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu za 2023 rok

WYNIKI FINANSOWE - III KWARTAŁ 2023

2023.11.29

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 30 września 2023 r.

2023.11.19

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2023

WYNIKI FINANSOWE - I PÓŁROCZE 2023

2023.06.30

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2023

2023.06.30

Oświadczenie zarządu w sprawie zgodności półrocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności

2023.06.30

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

2023.06.30

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NTT system S.A

2023.06.30

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System za okres od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023 r.wraz ze Skróconym Jednostkowym Sprawozdaniem Finansowym Jednostki Dominującej - NTT System S.A. za okres od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023 r.

2023.06.30

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za I półrocze 2023 r.

WYNIKI FINANSOWE - I KWARTAŁ 2023

2023.05.30

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2023

2023.05.30

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2023 r.