Raporty okresowe 2023

WYNIKI FINANSOWE - I PÓŁROCZE 2023

2023.06.30

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2023

2023.06.30

Oświadczenie zarządu w sprawie zgodności półrocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności

2023.06.30

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

2023.06.30

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NTT system S.A

2023.06.30

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System za okres od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023 r.wraz ze Skróconym Jednostkowym Sprawozdaniem Finansowym Jednostki Dominującej - NTT System S.A. za okres od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023 r.

2023.06.30

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za I półrocze 2023 r.

WYNIKI FINANSOWE - I KWARTAŁ 2023

2023.05.30

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2023

2023.05.30

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2023 r.